การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจให้บริการ และวิธีแก้ปัญหาสำหรับการจ่ายค่าบริการ

รหัสหลักสูตร : 21/1763

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจให้บริการ
และวิธีแก้ปัญหาสำหรับการจ่ายค่าบริการ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

พิเศษ 2 ต่อ
1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรับฟรี Dharmniti Planner 2019
2.เข้าอบรม ธ.ค. 2561 รับฟรีคูปองส่วนลด 1,000 บาท (สำหรับใช้เป็นส่วนลดอบรมเดือนม.ค.-ก.พ.
2562 และจองสัมมนาก่อน 31 ธ.ค. 2561)

• ปัญหาการรับ-จ่ายค่าบริการทั้งในประเทศ และต่างประเเทศ
• ปัญหาข้อโต้แย้งว่าต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราใด ระหว่างคู่สัญญาและหากต้องออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องทําอย่างไร
• รับจ้าง รับซ่อม วางระบบ ติดตั้ง นายหน้า ตัวแทน ค่าดําเนินการแทน

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. การวางแผนในการทำสัญญาเพื่อประหยัดภาษีแต่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

2. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
• การรับรู้รายได้-รายจ่ายตามหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากรแตกต่างกันอย่างไร
• การรับรู้รายได้ของบริการที่ข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
• การรับรู้รายได้ดงินมัดจำ, เงินจอง, เงินจ่ายล่วงหน้า
• กรณีให้บริการแล้ว แต่ลูกค้าไม่ชำระเงิน ต้องรับรู้รายได้อย่างไร และมีภาระภาษีอะไรบ้าง
• การลงรายจ่ายที่ไม่ต้องบวกกลับ
• เงินมัดจำ, เงินจ่ายล่วงหน้าที่แยกบัญชีไม่รวมกับบัญชีของบริษั ทต้องรับรู้รายได้ด้วยหรือไม่
• รายจ่ายใดบ้างที่มีปัญหาในการคำนวณภาษีและทำให้องค์กรถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่มากที่สุด
• การจ่ายเงินใต้โต๊ะทำอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้และผู้รับเงินต้องเสียภาษีใดบ้าง

3. การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายVS 108 ปัญหาข้อโต้แย้งเรื่องอัตราภาษีที่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย
• ควมแตกต่างของ“บริการ” กับ“รับจ้างทำของ”
• วางระบบ ถือเป็นซื้อขายพร้อมติดตั้ง หรือรับจ้างทำของ
• การจ่ายค่าพาหนะ ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ให้กับผู้รับจ้างหักภาษีด้วยหรือไม่
• การจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง
• เขียนบิลอย่างไรไม่ถูกหักภาษี
• กรณีให้เงินพิเศษกับผู้รับจ้างต้องหักภาษีอย่างไรและบริษัทลงรายจ่ายได้หรือไม่
• ทำสัญญาอย่างไรไม่ต้องหักภาษี

4. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การวางแผนภาษีจากฐานรายได้เพื่อไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การแยกสัญญาเป็นเงินทดรองจ่ายกับค่าบริการทำได้หรือไม่
• การนำบริการไปให้ผู้อื่นใช้มีภาระภาษีอย่างไร
• การขายพร้อมบริการติดตั้งเสียVAT เมื่อใด

5. 6 ประเด็นเกี่ยวกับภาษีซื้อต้องห้าม
• ค่ารับรอง- นำทรัพย์สินไปบริจาค- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
• ผู้ขายออกใบกำกับภาษีโดยมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ปัญหาการติดอากรแสตมป์ในสัญญาให้บริการต่างๆ
• ถ้าไม่ระบุจำนวนเงินที่ว่าจ้างและการว่าจ้างด้วยวาจาต้องติดอากรแสตมป์ หรือไม่
• ตราสาร1ฉบับ แต่มีข้อตกลงหลายประเภท มีวิธีการเสียอากรอย่างไร
• ปัญหาความแตกต่างระหว่างต้นฉบับกับคู่ฉบับ
• ใครเป็นผู้เก็บต้นฉบับ/คู่ฉบับ* สำเนาต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
• ทำสัญญากับรัฐวิสาหกิจต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่
• ตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องเสียอากรในไทยหรือไม่ มีความแตกต่างในการปิดอากรแสตมป์หรือ
ไม่อย่างไร และใครต้องเป็นผู้ปิดอากร
• ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการชำระอากรเป็นตัวเงินในสัญญาจ้างทำของ กรณีจ้างที่ปรึกษาอย่างไรเรียกว่า
ผลสำเร็จของงาน
• การปิดอากรแสตมป์ผิดวิธีที่กฎหมายกำหนดผลเป็นอย่างไร
• เดิมไม่ได้เสีย เสียไม่ครบ หรือเสียผิดวิธี จะปิดอากรย้อนหลังได้หรือไม่ หรือจะแก้ไขให้ถูกต้องด้วยวิธีใด ภายใน
กำหนดเวลาเท่าไร

7. 7 ภาระภาษีในการจ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศ
• อย่างไรเรียกว่า“บริการในราชอาณาจักร” “บริการนอกราชอาณาจักร” และ“ส่งออกบริการ”
• หลักฐานที่แสดงว่าเป็นการส่งออกบริการ
• การใช้บริการผ่านInternet

8. การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศและการเครดิตภาษี

9. การนำเข้าสินค้าและมีค่าบริการด้วยได้สำแดง ณ ด่านศุลกากรเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วบริษัท
ยังต้องยื่น ภ.พ.36
อีกหรือไม่สำหรับค่าบริการ

10. กรณีจ่ายค่านายหน้าไปต่างประเทศเพื่อหาลูกค้าในไทยมีภาระภาษีอย่าง ไรบ้าง

11. ถาม-ตอบปัญหา

12. คุณธรรม จริยธรรม แ ละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba