การจัดทำ Payroll ด้วยโปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออนไลน์(ระบบ SVS) ของกรมสรรพากร สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/1299

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำ Payroll ด้วยโปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออนไลน์
(ระบบ SVS) ของกรมสรรพากร สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

พิเศษ 2 ต่อ
1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรับฟรี Dharmniti Planner 2019
2.เข้าอบรม ธ.ค. 2561 รับฟรีคูปองส่วนลด 1,000 บาท (สำหรับใช้เป็นส่วนลดอบรมเดือนม.ค.-ก.พ.
2562 และจองสัมมนาก่อน 31 ธ.ค. 2561)

• สามารถจัดทำข้อมูลประวัติพนักงาน
• การจัดทำเงินเดือน คำนวณภาษีถูกต้องครบถ้วน ณ สิ้นปี
• สร้างไฟล์ภาษียื่นสื่อฝากไฟล์ข้อมูลออนไลน์ นำส่งเงินประกันสังคม และจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคาร
• สามารถพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 รายงานและเอกสารสำคัญต่างๆ
เช่นใบรับรองการจ่ายเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เป็นต้น
• บันทึกรายรับ-รายจ่าย ค่าลดหย่อนประเภทต่างๆ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

หัวข้อสัมมนา

1. ประโยชน์ที่ผู้เสียภาษีจะได้รับจากการใช้โปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ระบบ SVS

2. ภาพรวมของขั้นตอนการทำงานของระบบ SVS
• ขั้นตอนการลงทะเบียน
• การตั้งค่า
• การทำงาน
• การบันทึกและนำส่งข้อมูล

3. ระบบและวิธีการใช้งานระบบ SVS

4. วิธีจัดการข้อมูลพนักงานประจำเดือน

5. การจัดทำข้อมูลเงินเดือน

6. การพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

7. วิธีจัดทำ ภ.ง.ด. ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53

8. การจัดทำแบบแสดงรายการแสดงการส่งเงินสมทบเพื่อนำส่งประกันสังคม

9. วิธีจัดทำเงินเดือนในรูปของ Text File เพื่อนำส่งเงินเข้าธนาคาร

10.การจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเพื่อใช้ในการยื่นสื่อฝากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

11.วิธีการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(50 ทวิ)

12.การสร้างแบบยื่นภาษีสิ้นปี และ ภ.ง.ด. 91กรณีนายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง

13.คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ภูริทัต สนธิพงศ์

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba