ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ และกิจการผลิตยา แนวปฏิบัติการเสียภาษีพร้อมการวางแผนภาษีของผู้ประกอบการและนักบัญชี**เลื่อน**โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/8021

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ และกิจการผลิตยา แนวปฏิบัติการเสียภาษีพร้อมการวางแผนภาษีของผู้ประกอบการและนักบัญชี

หัวข้อสัมมนา
1. การปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Economy
2. Update ภาษีอากรที่เกี่ยวกับกิจการร้านขายยาและเวชภัณฑ์
3. ภาระภาษีที่กิจการร้านขายยาและเวชภัณฑ์ต้องทราบ
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
4. กรณีประกอบกิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
 • หากบุคคลธรรมดาต้องการเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร
 • การโอนทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาไปเป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีหรือไีม่
 • วิธีการคำนวณภาษีกรณีประกอบกิจการในนามของบุคคลธรรมดามีวิธีการคำนวณอย่างไร
 • สามารถหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้หรือไม่
 • ต้องทำบัญชีรับ-จ่ายหรือไม่
 • ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ด้วยหรือไม่ คำนวณอย่างไร
 • บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของร้านขายยาต้องจด VAT หรือไม่
 • บุคคลธรรมดาต้องจัดทำสต๊อกหรือรายงานสินค้าหรือวัตถุดิบหรือไม่
5. การเสียภาษีกรณีีประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล
 • หลักการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
 • เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ
 • ปัญหาการปรับปรุงกำไรสุทธิ(บวกกลับ)
6. ปัญหารายได้และรายจ่ายทางภาษีอากรของกิจการขายยา
 • รายได้หลักและรายได้เกี่ยวเนื่องกับกิจการต้องเสียภาษีอย่างไร
 • รายได้จากเงินสนับสนุน เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ ส่วนลด
 • รายได้ค่าบริการคัดกรองผู้ป่วยเรื้อรังเบื้องต้น ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ปัญหาการคำนวนต้นทุน ของเสีย เศษซาก แนวปฏิบัติที่ต้องจัดทำรายงานอะไรบ้าง
 • การหักค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและเครื่องจักร
 • รายจ่ายค่าส่งเสริมการขาย การออกงาน การนำยาไปแจก การให้เงินสนับสนุน การให้ของขวัญ รางวัล
 • การนำเครื่องมือแพทย์ หรือ เวชภัณฑ์ หรือ ยาไปให้ทดลองใช้ ยืมใช้ ต้องปฏิบัติอย่างไร มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
 • กรณีบุคคลธรรมดาโอนทรัพย์สินมาให้นิติบุคคลตั้งใหม่ต้อรับรู้รายได้หรือไม่
7. รายจ่ายต้องห้ามที่กิจการร้านขายยา เวชภัณฑ์ และกิจการผลิตยาต้องทราบ
 • รายจ่ายต้องห้ามที่กิจการร้านขายยา เวชภัณฑ์ และกิจการผลิตยาต้องทราบ
 • รายจ่ายใต้โต๊ะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ - รายจ่ายที่ไม่มีบิลต้องทำอย่างไร
 • ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา กรณีใบเสร็จเป็นชื่อของเจ้าของอาคาร ต้องทำอย่างไรจึงจะลงรายจ่ายได้
 • รายจ่ายค่ารับรองที่จ่ายให้กับแพทย์ลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • รายจ่ายเงินสนับสนุน การนำยาไปให้โรงพยาบาล ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • รายจ่ายค่านายหน้า ค่ารางวัลจากการแนะนำ สั่งซื้อ จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
8. ปัญหาการคำนวณภาษีเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, 51 ของนิติบุคคล
9. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการร้านขายยา เวชภัณฑ์
 • กรณีจ่ายค่าเช่า
 • ค่านายหน้า
 • ค่าจ้างแรงงาน
 • ค่าขนส่ง
 • ค่าจ้างทำของ
 • ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
 • ปัญหาการให้ส่วนลดยาต้องปฏิบัติอย่างไร
10. การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการ
 • กิจการร้านขายยา และกิจการผลิตยาต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • ขายยาแบบใดได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ต้องการเข้าสู่ระบบทำได้หรือไม่
 • กรณีอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องการออกเพียงใบเสร็จรับเงินทำได้หรือไม่
 • สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่ และปัญหาในการออกใบกำกับภาษี
 • วิธีการนำส่งภาษีซื้อ ภาษีขาย และการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • ภาษีซื้อ และภาษีซื้อต้องห้าม ปัญหาการขอคืนภาษีซื้อ ให้ได้ประโยชน์ทางภาษี
 • ยาหมดอายุ เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย จะต้องปฏิบัติอย่างไรสรรพากรจึงจะยอมรับ
11. การลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 • ปัญหาการรับ-จ่ายสินค้าในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • สินค้าชำรุด เสียหาย หมดอายุจะต้องจัดทำรายงานอย่างไร
 • สินค้าขาดหรือเกินจากรายงานต้องปฏิบัติอย่างไร
 • หลักเกณฑ์การทำลายยาอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 • ปัญหาการตัดจำหน่ายยาออกจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
12. วิธีการวางแผนภาษีของกิจการร้านขาย เวชภัณฑ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • บุคคลธรรมดา
 • นิติบุคคล
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • คณะบุคคล
13. กรณีร้านขายยาจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีและเสียภาษีจะต้องตรวจสอบอะไรเป็นพิเศษ
14. บทลงโทษกรณีนำส่งภาษีไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
15. การตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอมต้องทำอย่างไร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba