เทคนิค(ไม่ลับ)ในการวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ และการหักค่าเสื่อมราคาแบบมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ปี 2561)**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2347

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิค(ไม่ลับ)ในการวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์
และการหักค่าเสื่อมราคาแบบมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1.ความเข้าใจธุรกิจที่ดำเนินการและอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน

2.การวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เหมาะสมที่จะสร้างกำไรให้กิจการ

3.อัตราส่วนทางการเงินที่มีส่วนสำคัญในการจัดการและจุดสังเกตที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในมุมด้านภาษีและการบริหารของกิจการ

4.อัตราส่วนผลตอบแทนในการใช้ทรัพย์สินถาวรที่ดี การใช้ข้อมูลและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

5.ผลประกอบการกำไร(ขาดทุน)สุทธิกับค่าเสื่อมราคามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

6.สาเหตุที่ต้องวางแผนค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ขององค์กร

7.ค่าเสื่อมราคมีส่วนช่วยบริหารเงิน(Cash Flow management) ในบริษัทได้อย่างไร

8.รายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายดำเนินงานต่างกันอย่างไร จะวางแผนการใช้ค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ประเภทให้เ
กิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรด้อย่างไร  และในสถานการณ์เช่นใดควรใช้ค่าใช้จ่ายประเภทใด

9.ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง จะแยกประเภทอย่างไร

10.ต้นทุนของการได้มาของทรัพย์สิน บันทึกบัญชีอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

11.การบันทึกมูลค่าทรัพย์สินถาวรตามหลักการบัญชี และตามประเภทของทรัพย์สิน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

12.ความแตกต่างในการบันทึกมูลค่าทรัพย์สินถาวรตามหลักบัญชีและภาษีอากรมีหรือไม่

13.กำหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สินถาวรตามหลักการบัญชีอย่างไร

14.การเริ่มคิดค่าเสื่อมในมุมมองผู้บริหาร กับมุมมองวิศวกรและนักบัญชีต่างกันอย่างไร

15.หลักฐานประกอบการเริ่มคิดค่าเสื่อมที่ใช้ทั่วไปและกรมสรรพากรต้องการพิจารณาอย่างไร

16.กำหนดมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินถาวรตามหลักการบัญชีอย่างไรดีให้ถูกต้องและบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

17.วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรตามหลักการบัญชีตามประเภทของทรัพย์สิน มีกี่วิธี และควรใช้วิธีใด
จึงจะเหมาะสมกับทรัพย์สินแต่ละประเภทอย่างไร

18.ความสำคัญในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายละเอียดที่จำเป็นต่างๆ

19.การตรวจนับทรัพย์สินถาวรควรทำอย่างไร เมื่อไหร่ และจุดที่ควรระมัดระวังในการตรวจนับทรัพย์สินถาวร
และเทคนิคในการตรวจนับทรัพยืสินถาวรประเภทต่างๆ

20.การเลิกใช้ ตัดจำหน่าย ในทรัพย์สินถาวร จะต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง เพื่อให้การบันทึกรายการบัญชีถูกต้อทั้ง
ทางบัญชีและภาษี

21.การด้อยค่าของทรัพย์สินถาวรคืออะไร พิจารณาอย่างไร Discount cash flow เกี่ยวข้องกับ impairment
of fixed asset  ผลทางภาษีไม่อย่างไร

22.แลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆและแนวทางวางแผนในแต่ละธุรกิจจากผู้เข้ารับการบรรยายให้นำกลับไปปรับปรุงและ
ปฏิบัติในบริษัทของท่าน

23.Workshop  ฝึกปฏิบัติจากโจทย์ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

24. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba