ปัญหาภาษีและการจัดทำรายงานการตรวจนับสินค้าสิ้นปี การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ การตีราคาสินค้าคงเหลือ สินค้าขาด-เกินจากบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/1118

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ปัญหาภาษีและการจัดทำรายงานการตรวจนับสินค้าสิ้นปี การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ การตีราคาสินค้าคงเหลือ สินค้าขาด-เกินจากบัญชี

 • เตรียมรับมือกับการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือเพื่อยกไปรอบบัญชีใหม่
 • มีสินค้าทั้งขาดและเกินจะขอหักกลบลบกันได้หรือไม่
 • การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย สินค้าตัวอย่างตัด STOCK อย่างไร
 • สินค้าฝากขายต้องทำ STOCK หรือไม่ใครเป็นผู้ทำ

หัวข้อสัมมนา

1. การวางระบบตรวจนับสินค้าสิ้นไป การบันทึกรายการในรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ถูกต้อง
2. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามหลักภาษีอากร
 • "สถานประกอบการ" ที่กฎหมายบังคับต้องทำ Stock Card
 • สาขา, ตัวแทน
 • สินค้าฝากขาย
 • กรณีฝากสินค้าไว้กับลูกค้าต้องทำรายงานสินค้าหรือไม่
 • ถ้าสาขาขาย แต่ให้ไปรับของที่สำนักงานใหญ่ สาขาต้องทำ Stock หรือไม่
 • บุคคลธรรมดา, Dealer ที่รับประกันสินค้าจะต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบและรายงานสินค้าคงเหลือหรือไม่
3."หน่วย" ในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าเกิน หรือขาด
 • รับเข้าเป็นกิโลกรัม ตัดออกจาก Stock เป็นชิ้น
 • หน่วยในการรับเข้า-ตัดออก จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเหมือนกัน
4. ปัญหาทางด้านภาษีที่ผู้ประกอบการประสบมากในการตรวจนับสินค้าสิ้นปี
 • การจัดทำ Stock Card กลางและ Stock Card ย่อ
 • เอกสารในการตัด Stock ต้องใช้ใบกำกับภาษีหรือไม่
 • การตัดยอดสินค้าออกจาก Stock Card อย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
 • สินค้าที่คู่ค้าแถมมาให้ต้องบันทึกลงใน Stock ด้วยหรือไม่ และต้นทุนของสินค้าทั้งหมดคิดอย่างไร
 • สินค้าชนิดเดียวกัน แต่ราคาต่างกัน จะทำ Stock รวมกันได้หรือไม่
 • ข้อกำหนดในการตีความว่าสินค้าที่เสียหายนั้นควรเป็นต้นทุนของสินค้าหรือผลเสียของสินค้า
 • การคำนวณสินค้าคงเหลือ เมื่อสิ้นงวดบัญชีจะคำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาด
5. การคำนวณราคาทุนของสินค้า
 • สินค้าข้ามรอบ
 • สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
 • ราคาทุนของสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
6. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตุถุดิบของกิจการที่ขายตลอด 24 ชั่วโมง
7. ข้อแตกต่างในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
8. สถานประกอบการที่เป็นรถเข็น แผงลอย หน่วยขายที่มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อยจะมีวิธีการตรวจนับสินค้ารวมถึงการลงรายการในรายงานสินค้าและวัตถุดิบอย่างไร
9. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเบิกสินค้า และตัด Stock Card เพื่อให้สรรพากรยอมรับ
 • การนำสินค้าไปใช้ในกิจการ การนำสินค้ามาให้ลูกค้าทดลองใช้ (DEMO)จะตัด stock อย่างไร
10. การทำลายสินค้า สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้ามีตำหนิ หมดอายุ หมดสมัยนิยมและเศษซากในกรณีต่างๆ
 • ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดร่วมอย่างไรตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 • ทำลายสินค้าแล้วจะใช้เอกสารใดในการลงบัญชี ต้องเสียภาษีขายหรือไม่
 • การขายสินค้าที่หมดสมัยนิยม ในราคาต่ำกว่าทุนต้องปฏิบัติอย่างไร และต้องเสีย VAT หรือไม่
11. กรณีผลิตสินค้าแล้วมีส่วนสูญเสีย ระเหิด ระเหยหรือสินค้าหายจะต้องทำรายงานอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
12. การซื้อสินค้ามาทำการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ให้เป็นรางวัลบริจาค และการส่งสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบด้วยหรือไม่ เป็นรายจ่ายที่ต้องบวกกลับหรือไม่ และกรณีเบิกแจกลูกค้าต้องใช้เอกสารใดลงรายงาน
 • สินค้าตัวอย่างทั้งในไทยและต่างประเทศ
 • สินค้าสำหรับ แจก แถม - สินค้าทดลองใช้
 • สินค้าตั้งโชว์
 • สินค้าที่ได้รับจากการแถม, ของขวัญ ของรางวัล
13. กรณีที่บริษัทได้ของขวัญจากบริษัทอื่นและต่อมาบริษัทได้ให้ของขวัญนั้นกับพนักงานหรือลูกค้า บริษัทต้องลงรายงานสินค้าและรับรู้รายได้หรือไม่
14. การจัดระบบควบคุมภายในเพื่อการตรวจนับที่ถูกต้อง
15. การเข้าตรวจสินค้าและวัตถุดิบของสรรพากร
 • ธุรกิจที่อยู่ในข่ายต้องถูกตรวจสอบ
 • การสุ่มตรวจสินค้า
 • การหมุนเวียนของสินค้าและวัตถุดิบ
 • การตรวจสอบการควบคุมภายใน การเบิก-จ่าย การสั่งซื้อ
 • การตรวจสอบวัตถุดิบกับสินค้าสำเร็จรูปว่าเป็นจริงเพียงใด
16. วิธีการแก้ไขและหลักเกณฑ์ในการขอลดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม
 • สินค้าขาดหรือเกินจากรายงาน
 • ไม่จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • เบี้ยปรับ-เงินเพิ่มเริ่มคิดเมื่อไร (เริ่มนับ stock หรือนับ stock เสร็จ)
 • การเก็บรายงานสินค้าและวัตถุดิบต้องเก็บไว้กี่ปี และเมื่อทำลายต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่
 • อายุความในการประเมินเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบมีอายุความกี่ปี
17. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


พิเศษ 2 ต่อ
1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรับฟรี Dharmniti Planner 2019
2.เข้าอบรม ธ.ค. 2561 รับฟรีคูปองส่วนลด 1,000 บาท (สำหรับใช้เป็นส่วนลดอบรมเดือนม.ค.-ก.พ. 2562 และจองสัมมนาก่อน 31 ธ.ค. 2561)
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba