สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือร่าง TFRS 16 - Leases ที่จะมีผลบังคับใช้

รหัสหลักสูตร : 21/2275

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจำแนกลักษณะของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน (Financial lease) หรือสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)
2. สรุปหลักการของ มาตรฐานการบัญชี (TAS) ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า
3. สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่า
- การจัดประเภทสัญญาเช่า
- การรับรู้ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก
- แนวทางการประเมินการจัดประเภทของที่ดินและอาคารว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงานแต่ละรายการ ข้อพิจารณาที่สำคัญ
- หลักการปันส่วนให้กับที่ดินและอาคารตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร
- การบันทึกสัญญาเช่าตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4. สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้ให้เช่า
- ผู้ให้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินอย่างไร
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก
- เกณฑ์การปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่า
- การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่เช่าที่เสื่อมสภาพ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการ บัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการต่อรองและทำสัญญาเช่าการเงินของผู้ให้เช่า
- การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
5. ผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีผลต่องบการเงิน
6. การบันทึกบัญชีการขายและเช่ากลับคืน (Sale - Leaseback) ทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
7. สรุปหลักการของ TFRS 16 Leases ที่จะมีผลบังคับใช้และความแตกต่างจาก TAS 17 ฉบับปัจจุบัน
- การจัดประเภทของสัญญาเช่าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
- การแสดงรายการบนงบแสดงฐานะการเงิน
- ผลกระทบต่อการนำเสนองบการเงิน
8. ตัวอย่างการบันทึกรายการสัญญาเช่า ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต - TFRS 16 – Leases
9. แนวปฏิบัติช่วงเปลี่ยนแปลง
10. ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการนำ TFRS 16 มาใช้
11.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
7 0 7 0 0 0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba