ประเด็นปัญหารายการข้อมูลทางบัญชีในการปิดงบการเงินก่อนนำส่งงบการเงินปี 2561 (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4029

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นปัญหารายการข้อมูลทางบัญชีในการปิดงบการเงิน
ก่อนนำส่งงบการเงินปี 2561


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

- จุดที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับรายการที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
- ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น


วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อควรระวังในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนปิดงบการเงิน

2. ปัญหาการจัดทำและนำเสนองบการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี

3. ข้อควรระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินของกิจการขายสินค้า บริการ กิจการอุตสาหกรรม ค้าปลีก และค้าส่ง

4. จุดพิจารณาเกี่ยวกับรายการที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน
- บัญชีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ปริมาณและความสมดุลของรายการ
- บัญชีลูกหนี้การค้า กับบัญชีรายได้ จุดที่ควรพิจารณาความสำคัญของรายการและการตัดจำหน่าย
- บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ มีหลักอย่างไรในการพิจารณา
- บัญชีสินค้าคงเหลือ ประเด็นที่มักพบเมื่อปิดบัญชี
- บัญชีสินทรัพย์ถาวร ประเด็นใดบ้างที่ได้รับการทบทวนรายการ
- บัญชีหนี้สิน การประมาณการหนี้สิน รายจ่ายค้างจ่าย หนี้สินระยะยาว การพิจารณารายการ และเกณฑ์การพิจารณา

5. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น ณ วันสิ้น
รอบบัญชี ประเด็นการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

6.แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

7.แนวปฏิบัติในการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและปีก่อน

8.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินย้อนหลังในกรณีที่มีการแก้ไขข้อผิดพลาด เปลี่ยนแปลงประมาณการ
ในรอบบัญชีปัจจุบัน

9.วิธีประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

10. ปัญหาหนี้สงสัยจะสูญในงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงิน

11. ความแตกต่างของรายการหนี้สงสัยจะสูญตามหลักการปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี กับหลักการภาษีอากร ผลกระทบ
ที่นักบัญชีควรทราบ

12. ณ วันสิ้นรอบบัญชีกิจการจะวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือวิธีใด

13. แนวปฏิบัติในการใช้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

14. กิจการรับรู้มูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อใด

15. การกลับรายการของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดและรับรู้ต้นทุนขาย

16. ความแตกต่างของรายการสินค้าคงเหลือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กับความแตกต่างของหลักการภาษี
ผลกระทบของการปฏิบัติ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

17. การวัดมูลค่าเริ่มแรกและภายหลังการได้มาของเงินลงทุนจะปฏิบัติอย่างไร

18. กรณีใดที่กิจการจะต้องตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

19. การรับรู้รายการเงินลงทุนสำหรับกิจการ PAEs และ NPAEs และการเปิดเผยรายการในงบการเงิน

20. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์

21. ปัญหาการแลกเปลี่ยนและการตีราคาสินทรัพย์

22. การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบบัญชี

23. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีควรระมัดระวังในการปิดบัญชี

24. การตั้งประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแนวปฏิบัติที่สำคัญ ผลกระทบและจุดที่ต้องพิจารณาในการตั้ง
ประมาณการ

25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

26. รายได้และการวัดมูลค่า

27. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ณ วันสิ้นรอบบัญชี

28. มาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นต้องใช้พิจารณาเพื่อการปิดบัญชี สำหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็น
เงินตราไทย จุดที่นักบัญชีควรทราบเป็นแนวปฏิบัติ

29. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba