Update กฎหมายภาษีอากร 2562 และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/17017

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update กฎหมายภาษีอากร 2562
และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท

  • Update มาตรการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตคืน VAT 5% ใครบ้างที่ได้รับสิทธิ? บุคคลธรรมดา? นิติบุคคล?
  • Update หลักเกณฑ์การบริจาคผ่านระบบ e-Donation เพื่อสนับสนุนการศึกษาปี 2562 ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า!
  • มาตราการภาษีปี 2562 ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและพนักงานลูกจ้าง
  • มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนใน EEC
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายภาษีอากร 2562 และนโยบายทางภาษี
- อัตราภาษีสำหรับ SME ที่ใช้ในปี 2562
- มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนใน EEC
- เงื่อนไขการได้สิทธิเสียภาษีในอัตราพิเศษตามกฎหมาย
- มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดรอง
- มาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- มาตรการการลดหย่อนภาษีบุตรคนที่2 ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร
- มาตรการภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
- การบริจาคผ่านระบบ e-Donation ให้วัด, โรงพยาบาล, สถานศึกษา

2. รายจ่ายใดบ้างที่ได้สิทธิประโยชน์เพิ่ม และข้อควรระมัดระวังในการใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น
- 1 เท่า, 2 เท่า, 3 เท่า มีกรณีใดบ้าง
- สิทธิประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ
- หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่วัด, มูลนิธิ, สถานพยาบาล
- การบริจาคเงิน/ทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีหลักเกณฑ์อย่างไร
- รายจ่ายเพื่อการลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงินในอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) สิทธิประโยชน์ทางภาษี

3. ประเด็นปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สิน 1.5, 2 เท่า และปัญหาการลงรายจ่าย 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชี

4. Update ภาษีมูลค่าเพิ่มของปี2562

5. สรุปประเด็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) และใบรับ (e-Receipt)

6. การเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางภาษี

- หลักเกณฑ์ในการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา
- ลักษณะของค่าปรับอาญาตามกฎหมายภาษี
- เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญาสามารถนำมลงเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

7. การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรปี2562
- เทคนิคการจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ให้เป็นรายจ่ายได้ไม่ถูกบวกกลับ
- รายจ่ายที่ได้เพิ่มขึ้นทางภาษีบัญชีจะบันทึกอย่างไร
- ผลกระทบในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)

8. ทิศทางการตรวจสอบใบกำกับภาษีในปี 2562
- การตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม
• โทษจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอม

9. e-Payment กับการตรวจสอบและการคืนภาษีของกรมสรรพากร

10.แนวทางการตรวจสอบกรณีผู้ประกอบการขอใช้สิทธิยกเว้นในการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
- ขอคืนภาษี
- ไม่ขอคืนภาษี
- มีภาษีที่ต้องขอคืนแต่ไม่ขอคืน

11. Update แนวการตรวจสอบ Stock สินค้า
- การตรวจ STOCK สินค้า
- วิธีการตรวจสอบ Stock ของสรรพากร
- การยกยอดสินค้าคงเหลือ ปัญหาบัญชีกับภาษี

12. Update ลดหย่อนค่าจ้างของลูกจ้าง
- Update การหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- Update กฎหมายภาษีของพนักงานลูกจ้างที่นายจ้างต้องรู้
• การเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2
• หลักสำคัญที่ต้องวางแผนตามกฎหมายใหม่

13.ปัญหาการปิดอากรแสตมป์ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

14.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba