40 ปัญหาภาษีขาย 70 ปัญหาภาษีซื้อ ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบ

รหัสหลักสูตร : 21/1151

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

40 ปัญหาภาษีขาย 70 ปัญหาภาษีซื้อ ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบ

หัวข้อสัมมนา

ประเด็นปัญหาภาษีขาย
 1. 5 ประเด็น เจาะประเด็นที่ต้องระวัง ภาษีขายที่ต้องนำส่งพร้อมการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน
 2. 10 ประเด็น ต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่
  • การจำหน่าย จ่าย โอน ที่ไม่ได้เรียกเก็บค่าตอบแทน
  • การBarter สินค้า เสียภาษีขายหรือไม่
  • การส่งมอบสินค้าให้บริษัทในเครือเดียวกัน
  • การส่งมอบสินค้าให้สาขา
  • การนำสินค้าตัวอย่าง สินค้าทดลองใช้ให้ลูกค้า โดยไม่เรียกเก็บค่าสินค้า
  • การนำสินค้าไปรับรองลูกค้า
  • การนำสินค้ามาเป็นสวัสดิการให้พนักงาน
  • การนำสินค้าไปแจก แถม
  • การนำสินค้า บริการ ไปใช้ในกิจการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การแถมสินค้าจากการสะสมยอดซื้อ
 3. 5 ประเด็น การขายสินค้าราคาต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุน หรือลดราคา70-80% ต้องเสียภาษีขายอย่างไร สรรพากรจะยอมรับในราคาที่ต่ำได้หรือไม่
 4. 10 ประเด็น การนำส่งภาษีขายจากใบกำกับภาษีที่ออกไปให้กับลูกค้า
  • ใบกำกับภาษีที่ผู้ออกไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ใบกำกับภาษีที่ไม่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ
  • ใบกำกับภาษีที่ผู้ออกไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
  • ใบกำกับภาษีที่นำส่งภาษีขายล่าช้า ข้ามเดือน
 5. 10 ประเด็น การตรวจสอบภาษีขายของเจ้าพนักงานประเมินและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
  • ยอดขายขาด
  • ยอดขายเกิน
  • นำส่งยอดขายล่าช้า
  • ยอดขายใน ภ.พ. 30 กับรายได้ใน ภ.ง.ด. 50 ผลกระทบ    นักที่บัญชีต้องระวังเป็นพิเศษ
ประเด็นปัญหาภาษีซื้อ
 1. ภาษีซื้อที่สามารถขอคืนได้ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
  • ประเภทธุรกิจและผู้มีสิทธิขอคืน
  • ระยะเวลาในการใช้และขอคืน
  • ภาษีซื้อที่อยู่ระหว่างขอจดทะเบียนใช้ได้หรือไม่
 2. ภาษีซื้อ สำหรับนักบัญชี สิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
 3. หลักเกณฑ์สำคัญที่จะทำให้ภาษีซื้อของกิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้
 4. ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ แต่ลงเป็นรายจ่ายได้ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 5. ภาษีซื้อเกิน6 เดือน ไม่ขอคืน แต่จะนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 6. ปัญหาภาษีซื้อที่เกิดจากการนำเข้าสินค้า, บริการจากต่างประเทศ
  • เอกสารที่ใช้ในการขอคืน
  • ภาษีซื้อที่เกิดจากการนำส่ง ภ.พ.36
 7. ปัญหาที่ต้องระวังที่จะทำให้ภาษีซื้อ กลายเป็นภาษีซื้อต้องห้ามที่เกิดจากใบกำกับภาษี
  • ปัญหาการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • ชื่อ ที่อยู่ขอผู้ซื้อไม่ครบตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้
  • ภาษีที่ใช้ในใบกำกับภาษี
  • ใบกำกับภาษีที่ใช้หน่วยเงินตราต่างประเทศ
  • การใช้ใบกำกับภาษีกรณีที่มีการย้ายสถานประกอบการ, เปลี่ยนที่อยู่
  • ปัญหาเกี่ยวกับรายการบังคับที่จะต้องมีในใบกำกับภาษี
  • ใบกำกับภาษีไม่มีคำว่า สำนักงานใหญ่, สาขาที่..., และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • ภาษีซื้อจากใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้จากใช้ในเดือนใด
  • ใบกำกับภาษีที่พนักงานทดลองจ่ายเงินไปก่อนใช้ได้หรือไม่
  • ใบกำกับภาษีออกไม่ตรงTax Point , ได้รับข้ามเดือน
  • ภาษีซื้อจากใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้จากใช้ในเดือนใด
  • ใบกำกับภาษีชำรุด สกปรก
  • ไม่มีลายเซ็นผู้รับเงิน
  • ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • ภาษีซื้อที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี
 8. ปัญหาเกี่ยวกับที่มาจากค่าใช้จ่ายที่มีผลกระทบกับภาษีซื้อ
  • รายจ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ต้องห้าม
  • รายจ่ายที่ระบุชื่อพนักงาน หรือกรรมการ
  • ค่าโทรศัพท์ น้ำ ไฟฟ้า ประปา ที่ไม่ใช่ชื่อขอผู้เช่า
 9. ภาษีซื้อที่เกิดจากการส่งเสริมการขายสามารถขอคืนได้หรือไม่
  • การจัดสัมมนาให้กับสมาชิกของบริษัท
  • ค่าของขวัญของรางวัลที่ให้แก่ลูกค้าตามเทศกาลต่าง ๆขอคืนได้หรือไม่
  • ทำอย่างไรให้รายจ่ายจากการส่งเสริมการขายขอคืนภาษี    ซื้อได้ทุกกรณี
 10. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานขอคืนได้หรือไม่
  • ค่าน้ำ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำตาล
  • ภาษีซื้อที่เกิดจากการทำอาหารเลี้ยงพนักงาน
  • ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าฝึกอบรมอบรมพนักงาน
  • ภาษีซื้อจากการเลี้ยงปีใหม่ และของขวัญปีใหม่ หรือตามธรรมเนียมประเพณีให้พนักงาน
 11. 5 ปัญหาภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาบริจาคขอคืนได้หรือไม่
 12. ปัญหาภาษีซื้อที่เกี่ยวกับกิจการ ที่มีทั้งVAT และ Non VAT
  • ภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคารให้เช่า
  • ถ้าไม่เฉลี่ยสามารถนำภาษีซื้อที่ไม่ขอคืนมาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • ภาษีซื้อเกิดจากการเช่าซื้อทรัพย์สิน เพื่อใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร ต่อมาได้ขายหรือให้เช่า
  • การแก้ปัญหาและวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 13. 12 เทคนิคการใช้ภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้
  • ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืนสามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ ลงเป็นรายจ่ายได้จริงหรือไม่
  • ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอน  “รถต้องห้าม”
  • การซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ต้องห้าม
 14. 8 กลยุทธ์การลงรายจ่ายสำหรับภาษีซื้อต้องห้าม
 15. เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม กรณีนำใบกำกับภาษีที่ไม่มีสิทธิขอคืนไปใช้
 16. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba