การวางแผนภาษีของธุรกิจขายบ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/1663

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีของธุรกิจขายบ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท

  • การวางแผนภาษีและวิธีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ปัญหารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ
  • ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย ลด แลก แถม ในการขายบ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์ จุดที่ต้องระวัง
    ที่สรรพากรประเมิน


วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. การใช้เกณฑ์การรับรู้รายได้เพื่อการวางแผนภาษีการขาย บ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์ เมื่อไรจึงจะ
ถือเป็นรายได้

- การรับรู้รายได้ทั้งจำนวน
- รับรู้รายได้ตามส่วนงานที่ทำเสร็จ
- รับรู้รายได้ตามเงินค่างวดงานที่ถึงกำหนดชำระ
- รับรู้เมื่อมีการจดทะเบียนโอนที่กรมที่ดิน
- กรณีต้องเปลี่ยนการรับรู้รายได้ทำได้หรือไม่

2. วางแผนการรับรู้รายได้เพื่อประหยัดภาษี

3. ปัญหาเกี่ยวกับ เงินจอง เงินมัดจำ เงินค่าทำสัญญาจะซื้อจะขาย ต้องรับรู้เป็นรายได้หรือไม่
- จองแล้วไม่ซื้อ
- ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อตกลง
- เลิกสัญญาจะซื้อจะขายและริบเงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นค่าปรับหรือไม่
- เงินดาวน์ที่ได้รับเมื่อทำสัญญาแต่ไม่นำไปรวมเป็นราคาโอนจะมีผลกระทบทางภาษีอย่างไร  สรรพากรจะทราบ
ได้อย่างไร
- ราคาขายตามสัญญากับราคาที่จดทะเบียนโอนที่กรมที่ดินไม่เท่ากันจะถูกประเมินภาษีหรือไม่
- เงินส่วนที่เหลือที่ชำระในวันโอน
- ผู้ซื้อจะใช้ราคาใดในการใช้สิทธิทางภาษี

4. สรรพากรถือราคาใดเป็นรายได้ ระหว่างราคาตามสัญญาซื้อขาย, ราคาที่ชำระ ณ วันที่จดทะเบียน
โอน,ราคาประเมิน

5. ปัญหารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ
- รายจ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มโครงการ เช่น ค่าที่ปรึกษา, ค่าวิเคราะห์โครงการ, ค่าสำรวจตรวจสอบ
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน
- รายจ่ายในการก่อสร้าง/ ค่าถมที่ดิน
- ดอกเบี้ยเงินกู้ อย่างไรเป็นต้นทุน อย่างไรเป็นค่าใช้จ่าย
- รายจ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์, ส่วนกลาง, สวนสาธารณะ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- การใช้ใบกำกับภาษี, เอกสารรายจ่าย ประเด็นที่ต้องระวัง

6. การคำนวณกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- อย่างไรสรรพากรถือเป็นรายได้ และอย่างไรไม่ถือเป็นรายได้
- ปัญหารายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่สรรพากรไม่ถือเป็นรายจ่าย

7. ปัญหาการคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน
- อาคารและสาธารณูปโภคส่วนกลางคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอได้หรือไม่
- อะไรบ้างที่สามารถนำมาคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอได้อย่างไรจึงจะถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้

8. ปัญหาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และการเฉลี่ยภาษีซื้อ

9. ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ในการขาย บ้าน อาคารชุด
อสังหาริมทรัพย์

- แถมเฟอร์นิเจอร์, แอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า,ตกแต่งภายใน, รถยนต์, ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
- ของแถมต้องเสียภาษีขายหรือไม่ จะวางแผนในการประหยัดภาษีอย่างไร
- ทำ PROMOTION อย่างไรไม่ถูกสรรพากรประเมิน
- กรณีขาย บ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์, แอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า มีภาระภาษีอย่างไร และต้องทำ STOCKหรือไม่

10. ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของธุรกิจขาย บ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์
- จ่ายค่าแรง, ค่านายหน้า, ค่าคอมมิชชั่น ต้องหักภาษีอย่างไร
- ค่าบริการ, ขายพร้อมติดตั้ง, รับเหมาแยกค่าสินค้า หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
- ซื้อสินค้าพร้อมติดตั้ง, ค่าขนส่ง, ค่าจ้างตกแต่งภายในหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
- ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าป้าย ค่าโฆษณาทางโทรทัศน์-วิทยุ ค่าเช่าพื้นที่ออกบู๊ธ, ค่าเช่าสำนักงาน

11. ทำสัญญาขายที่ดิน 1 ฉบับ และสัญญารับจ้างสร้างบ้าน 1 ฉบับ ผู้ขายหรือรับจ้างมีภาระภาษีอย่างไร
- ลูกค้านำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ จากราคาใด

12.บุคคลธรรมดากับภาระภาษีจากการขาย บ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์
- อย่างไรจึงจะถือว่ามุ่งค้าหากำไร
- เลือกเสียภาษีได้หรือไม่

13. ปัญหาเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ทำสัญญาอย่างไรให้ประหยัดภาษี
- รับเงินแล้วแต่ยังไม่โอนถือเป็นการขายและต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
- รับเงินเป็นงวดๆและยังสร้างไม่เสร็จจะเสียภาษีอย่างไร

14. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และอายุความประเมิน รับมืออย่างไรหากสรรพากรเข้าตรวจ

15. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba