งบการเงินรวม PACK 5 และปัญหาในการจัดทำงบการเงินรวม

รหัสหลักสูตร : 21/2702

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. แนวปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงใหม่ (กลุ่ม PACK 5)

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

2. ความหมาย ความสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทเมื่อมีการรวมธุรกิจ

3. บริษัทใหญ่ต้องนําเสนองบการเงินรวม ซึ่งรวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทั้งหมดตามมาตรฐานการบัญชีตามเงื่อนไขใดบ้าง

4. ในการประเมินว่ากิจการมีอํานาจควบคุมกิจการอื่น หรือมีอํานาจในการ กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอื่นหรือไม่ ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขใดบ้าง

5. ขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม

- การตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย กับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

- การรวมรายการสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ค่าใช้จ่าย และการตัดรายการระหว่างกัน

- การตัดส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของบริษัทใหญ่ - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าความนิยม

- การรับรู้เงินปันผลจากบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม - การแสดงรายการส่วนของผู้ที่ไม่มีอํานาจในการควบคุม

- การแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ

- เมื่อกิจการสูญเสียอํานาจในการควบคุมบริษัทย่อย ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

6. การนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติและขั้นตอนในการปฏิบัติตามส่วนได้เสีย

7. หากนโยบายบัญชีของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยแตกต่างกัน มีแนวปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินรวมอย่างไร เช่น กรณี

- การตีราคาสินค้าคงเหลือ / การคิดค่าเสื่อมราคา - การคํานวณผลประโยชน์พนักงาน - Deferred Tax / Non-Deferred Tax

8. แนวปฏิบัติการจัดทํางบการเงินของผู้เข้าร่วมการงาน การรับรู้ส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุน และรับรู้เงินลงทุน

9. วิธีปฏิบัติส่วนได้เสียในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียในการร่วมการงานและในบริษัทร่วม ส่วนได้เสีย ในกิจการ ซึ่งมีโครงสร้าง เฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ร่วมในอยู่ในงบการเงินรวม

10. ตัวอย่างปัญหาในการจัดทํางบการเงินรวมและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

เรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba