แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ

รหัสหลักสูตร : 21/2276

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน

Update มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่

2. ผลประโยชน์ของพนักงาน คำนิยามตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

มีการแบ่งผลประโยชน์เป็นกี่ประเภท อย่างไร

3.การรับรู้รายการผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงาน ในระหว่างงวดบัญชี เช่น

ค่าจ้าง เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

4. การรับรู้รายการในกรณีที่พนักงานมีสิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทน เช่น การลาป่วย ลาคลอดบุตร

5. สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม ที่เกิดจากการไม่ได้ใช้สิทธิในงวดปัจจุบันทั้งหมดและสามารถยกยอดไปใช้ใน

อนาคตได้ กิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าอย่างไร

6. เงื่อนไขและวิธีการในการรับรู้ต้นทุน จากการที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนแบ่งกำไรและโบนัส

7. กิจการที่มีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายโบนัส ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นนี้จะวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีอย่างไร

8. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น เมื่อเกษียณจะได้รับบำนาญ หรือเบี้ยประกันชีวิตหลังออกจากงาน การจัดการผลประโยชน์

ดังกล่าวจะปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

9. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ ของพนักงาน มีรายการใดบ้าง และวิธีการทางบัญชีต้องปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไร

10. ความแตกต่างระหว่าง โครงการสมทบเงิน กับโครงการผลประโยชน์

11. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าโครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้และโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

12. วิธีปฏิบัติในการรับรู้เงินสมทบที่จ่ายให้โครงการเงินสมทบ

13. ขั้นตอนในการบันทึกบัญชีสำหรับโครงการผลประโยชน์

14. เทคนิคการกำหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และการนำมาประยุกต์ใช้กับการบัญชี

ผลประโยชน์ของพนักงาน

15. ตัวอย่างการคำนวณ

16. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ต้องรับรู้และบันทึกบัญชีอย่างไร

17. การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี

18. วิธีปฏิบัติเมื่อนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ครั้งแรก

19. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของเนื้อหาในงบการเงินสำหรับโครงการผลประโยชน์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26

เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

-คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba