การจัดทำงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ) Cash Flows (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/2709

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. Update แนวปฏิบัติ และสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด (ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน)
- หลักการในการจัดทำงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่องงบกระแสเงินสด
2. ข้อแตกต่างของการจัดทำงบประมาณเงินสด กับงบกระแสเงินสด
3. ความแตกต่างระหว่างเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกับรายการที่ไม่ใช่เงินสด
4. การจัดทำ Cash Flow ต้องใช้แหล่งข้อมูลใดบ้างเพื่อนำมาประกอบการจัดทำได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
5. หลักการนำเสนองบกระแสเงินสด
- กิจกรรมดำเนินงาน   
- กิจกรรมลงทุน    
- กิจกรรมจัดหาเงิน
6. วิธีการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด กรณีศึกษาปัญหาที่พบจากการจัดประเภทรายการไม่ถูกต้อง
7. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- การจัดทำงบกระแสเงินสดทางตรง
- การจัดทำงบกระแสเงินสดทางอ้อม
8. การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) และทั้งสองวิธีแตกต่างกันในทางการให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินอย่างไร มากน้อยต่างกันเพียงใด
9. การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงินและการแสดงกระแสเงินสดด้วยยอดสุทธิ สรุปหลักการและวิธีปฏิบัติ
10. กระแสเงินสดที่เป็นรายการเงินตราต่างประเทศ มีวิธีการปฏิบัติในการแสดงกระแสเงินสดดังกล่าวอย่างไร
11. ฝึกปฏิบัติ (Work Shop) การจัดทำงบกระแสเงินสดทั้งทางตรงและทางอ้อม จากกรณีศึกษาที่จะช่วยให้ท่านสามารถนำไปปรับใช้ในกิจการของท่านได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
12. เทคนิคการใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การใช้เงินที่ผ่านมาของกิจการและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
13. เทคนิคการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
14. วิธีการนำเสนอ (Present) ที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนกระแสเงินสดและสภาพคล่องของกิจการได้ในระยะยาว
วิธีการเสนอฝ่ายบริหารว่าเงินสดถูกใช้ทำอะไรบ้าง ความเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดของกิจการเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้าง
15. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba