เทคนิคการดำเนินการเรื่องหนี้ และลูกหนี้ที่มีปัญหา

รหัสหลักสูตร : 21/3503

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการดำเนินการเรื่องหนี้ และลูกหนี้ที่มีปัญหา

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• ผลกระทบของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ และกฎหมายการค้ำประกัน
• การดำเนินการทางกฎหมายกับ ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ เป็นการติดตามหนี้ก่อนฟ้องร้องคดี
• เทคนิคการพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้เพื่อให้ เครดิตการค้า
• สําหรับนักบัญชีเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ และ วิธีจำหน่ายหนี้สูญ เพื่อช่วยในการลงบัญชี
• การแปลงหนี้ใหม่ และการประนีประนอมหนี้

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1 : เทคนิคการพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้เพื่อให้เครดิตทางการค้า
-  บุคคลธรรมดา
-  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
-  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
-  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
-  บริษัทจำกัด

2 : การทำสัญญาผูกพันลูกหนี้อย่างรัดกุมและชอบด้วยกฎหมาย (ผู้ไม่รู้กฎหมายก็เข้าใจง่าย)
- ข้อพิจารณาในการกำหนดตัวลูกหนี้ก่อนทำสัญญา
- รายการสำคัญที่ควรมีในสัญญา
- ข้อควรระวังในการทำสัญญา
- การเพิ่มหลักประกันในสัญญา
- การลงนามในสัญญา
- เทคนิคการมอบอำนาจ
- อากรแสตมป์กับสัญญา
- ข้อควรระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องหนี้ “มูลหนี้” สำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้
- เทคนิคการเพิ่มลูกหนี้ทางการค้า

3 : การดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้
- การดำเนินการเมื่อถึงกำหนดการชำระ “หนี้”
- ความสำคัญของ “การผิดนัด” และ “การผิดเวลาชำระหนี้” ที่มีผลกระทบทางกฎหมาย
- เทคนิคการออกหนังสือ “ทวงหนี้”
- การรวบรวมเอกสารหลักฐานและการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเรียกร้องให้ “ชำระหนี้”

4 : เทคนิคการทวงหนี้ประเภทต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดในการ “ติดตามหนี้
- เทคนิคการเพิ่มทรัพย์สินให้แก่ลูกหนี้
- เทคนิคการรับโอนหนี้
- เทคนิคการหักหนี้
- เทคนิคการรับสภาพหนี้
- เทคนิคการจำหน่ายหนี้สูญ
- เทคนิคการแปลงหนี้ใหม่
- เทคนิคการประนีประนอมหนี้

5 : การดำเนินการทางกฎหมายกรณีลูกหนี้ตามสัญญาประเภทต่างๆ หนี้การค้าตามสัญญา ซื้อขาย บริการ
เช่า ซื้อ กู้ยืมเงิน และบัตรเครดิต ฯลฯ

- กรณีชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการด้วย “เช็ค” “เช็คค้ำประกัน” แล้วเช็คเด้ง
- เทคนิคการจัดการกับ “ลูกหนี้ประเภทชอบมีปัญหา” หรือ “เจ้าหนี้เจ้าปัญหา

6 :  ข้อควรระวังเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาประเภทต่างๆ การฟ้องร้องลูกหนี้
ให้ชำระ หนี้ด้วยตนเอง วิธีการฟ้องร้องและการดำเนินคดีในศาล (การดำเนินคดีมโนสาเร่ตามหลักเกณฑ์
แก้ไข) การดำเนินคดีอาญากับลูกหนี้ที่มีปัญหาทางใดบ้าง (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เทคนิค
การบังคับคดี

7 : คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba