Check-list ตีประเด็นกฎหมายลูกหนี้ และการตรวจสอบเช็ค

รหัสหลักสูตร : 21/3506

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Check-list ตีประเด็นกฎหมายลูกหนี้
และการตรวจสอบเช็ค

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

กฎหมายลูกหนี้

1. เจ้าหนี้เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เมื่อใด

  - ระยะเวลาในการตามหนี้หรืออายุความ
  - เมื่อใดถือว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
  - หากมีการติดตามทางถามลูกหนี้ต้องรับผิด อะไรบ้าง เช่น ถูกปรับ หรือเสียดอกเบี้ยเพิ่ม ฯ
  - ลูกหนี้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้อย่างไรจึงจะสมบูรณ์แบบ เช่น ชำระได้ที่ไหน ชำระแก่ใคร ฯลฯ

2. ประเภทของเจ้าหนี้

  - ประเภทของลูกหนี้

3. ขั้นตอนการจัดทำหนี้ทางการค้า

  - สามารถสำรวจทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อย่างไร
  - หลักฐานการก่อหนี้ตามกฎหมายต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่ หากลูกหนี้จ่ายเป็นเงินมัดจำ ถือว่าเงินมัดจำเป็นหลักฐาน การก่อหนี้หรือไม่กับหลักฐานการชำระหนี้
  - สามารถเพิ่มเติมตัวลูกหนี้ทางการค้าได้หรือไม่อย่างไร
  - การเพิ่มหลักประกัน มีวัตถุประสงค์และประเภทของหลัก ประกันอย่างไรบ้างหากเพิ่มแล้วมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้อื่น อย่างไร

4. ขั้นตอนการตามหนี้ก่อนฟ้อง

  - การเพิ่มทรัพย์สินของลูกหนี้ทำได้หรือไม่
  - การรับโอนลูกหนี้ของลูกหนี้ทำอย่างไร เพื่ออะไร ต่างจาก การแปลงหนี้ใหม่อย่างไร
  - การหักกลบลบหนี้กับการโอนทรัพย์สินตีใช้หนี้แตกต่างกัน อย่างไร
  - การรับสภาพหนี้คืออะไร มีหลักเกณฑ์อย่างใด ต่างจาก หนังสือรับสภาพความผิดอย่างไร ทำให้อายุความสะดุด หยุดลงหรือไม่
  - การประนีประนอมยอมความกับ การปรับโครงสร้างหนี้ ต่างกันอย่างไร

5. หนังสือทวงถาม

  - ทำเพื่ออะไร มีเทคนิคการทำอย่างไร

6. การจำหน่ายหนี้สูญ ทำอย่างไรถึงจะถูกต้องตรงใจ กรมสรรพากร

  - สำหรับนักบัญชีหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ มีหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญอย่างไร และวิธีการ จำหน่ายหนี้สูญอย่างไรถึงจะถูกต้องตรงใจ กรมสรรพากร

7. UPDATE !! การแก้ไขกฎหมายว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง

กฎหมายเช็ค

1. การเรียกเก็บเงินตามเช็ค มีข้อพิจารณาอย่างไรบ้างและ ระยะ เวลาในการเรียกเก็บเงินและผลของการ ไม่ยื่นเช็ค แก่ธนาคาร เพื่อให้ใช้เงินภายในกำหนด ธนาคารมีสิทธิ ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คในกรณีใดบ้าง

2. ลักษณะของเช็ค แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร

  - เช็คผู้ถือ ต่างกับ เช็คระบุชื่อ อย่างไร
  - เช็คขีดคร่อม ต่างกับ เช็คห้ามเปลี่ยนมือ และ เช็คห้ามสลัก หลังสืบไป อย่างไร
  - เช็คที่มีการค้ำประกัน หรือ เช็คที่มีการอาวัล มีประโยชน์ หรือไม่มีวิธีการทำอย่างไร

3. รายการในเช็ค

  - รับเช็คอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบ ดูจากรายการในเช็คเพื่อ พิจารณาว่าเช็คนั้นสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่ถ้าผู้จ่าย เช็คไม่ลงวันที่ในเช็คจะมีผลเสียอย่างไร

4. การโอนเช็ค

  - การโอนเช็คผู้ถือ การโอนเช็คระบุชื่อ การโอนเช็คห้าม เปลี่ยนมือ

5. ผู้ลงลายมือชื่อในเช็คเป็นใคร มีผลทางกฎหมายอย่างไร

6. ใครคือผู้ทรงเช็ค ผู้ทรงเช็คที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็น อย่างไร

7. เช็คที่ไม่ปกติ

  - เช็คปลอม เช็คถูกลักหรือหาย และเช็คที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร มีผลใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่
  - เจ้าของเช็คควรปฏิบัติอย่างไร ผู้รับเช็คต้องระมัดระวังเกี่ยว กับการรับเช็คพวกนี้อย่างไร
  - ผู้รับเช็คมีสิทธิปฏิเสธการรับเช็คที่มีการแก้ไขหรือขูด ขีดฆ่า

8. สิทธิการไล่เบี้ย

  - วิธีการไล่เบี้ยลูกหนี้ตามเช็คให้ใช้เงินต้องดำเนินการอย่างไร และใครมีสิทธิในการไล่เบี้ยตามเช็คนั้น

9. อายุความของคดีเช็ค

10. ความผิดทางอาญาอันเกิดจากการใช้เช็ค ฯลฯ

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชี


กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba