เจาะกฎหมาย Transfer Pricing 2562 เรื่องที่นักบัญชีจะต้องศึกษาและพลาดไม่ได้(หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/1533

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,239 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะกฎหมาย Transfer Pricing 2562 เรื่องที่นักบัญชีจะต้องศึกษาและพลาดไม่ได้

 • เจาะลึกทุกมาตรา
 • นักบัญชี ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ
 • ความน่ากลัวของกฎหมายฉบับนี้
 • ผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายใช้บังคับ
 • กรณีที่สรรพากรถือเป็นการทํา Transfer Pricing

หัวข้อสัมมนา

 1. ความเป็นมาและการตีความกฎหมาย Transfer Pricing ฉบับใหม่ บังคับใช้ 2562
  • ที่มาและพัฒนาการของกฎหมาย ขอบเขตที่มีการแลกเปลี่ยนในขั้นตอนการพิจารณา
  • การตีความเนื้อหากฎหมายใหม่สู่วิธีปฏิบัติอย่างไร้ข้อโต้แย้ง
 2. ขอบเขตและความเข้าใจในกฎหมายเรื่อง Transfer Pricing ฉบับใหม่
  • ลักษณะของบริษัทฯ ที่จะได้รับผลกระทบตามกฎหมายใหม่ ขนาดรายได้และธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่มที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
  • Transfer Pricing
  • อำนาจการปรับปรุง รายได้ และรายจ่าย ทั้งกรณีที่เพิ่มขึ้นและลดลงของผู้เสียภาษีอากรและของสรรพากร
  • การปรับปรุงรายได้รายจ่ายให้สอดคล้องกัน (corresponding adjustment)
  • ขอบเขตและกำหนดเวลาเพื่อการขอคืนภาษีจากการปรับปรุงราคาโอน
  • รายงานที่จะต้องจัดทำพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • เอกสารพิสูจน์ราคาตลาดที่ต้องจัดทำตามกฎหมายและอายุความในการตรวจสอบ
  • โทษปรับกรณีไม่จัดทำรายงานหรือเอกสารพิสูจน์ราคาตลาดหรือจัดทำไม่ถูกต้อง
 3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในเครือตามกฎหมายเรื่องการกำหนดราคาโอน
  • กรณีศึกษาตัวอย่างการถือหุ้นรูปแบบต่างๆ
 4. ศึกษาและทำความเข้าใจกับกฎหมายลูกของ Transfer Pricing ฉบับใหม่
  • กฎกระทรวงกำหนดรายได้ขั้นต่ำของผู้มีหน้าที่จัดทำเอกสาร • บุคคลที่ได้รับยกเว้น
  • ลักษณะของเอกสาร รายงานที่ยื่นพร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 , Masterfile , Localfile
 5. กฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดทำ Country by Country Report
  • ผู้มีหน้าที่จัดทำ
  • ลักษณะของเอกสาร
  • กำหนดเวลายื่น และโทษปรับ
 6. ตัวอย่างกรณีศึกษา – ประเด็นทางบัญชีและการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีกรณีมีการปรับปรุงราคาโอน
  • รูปแบบสัญญาในการปรับปรุงกำไรเพิ่มขึ้น หรือลดลง • เงื่อนไขการบันทึกบัญชีในทาง Transfer Pricing
  • การจัดทำงบการเงินและแบบแสดงรายการเสียภาษีสำหรับรายการที่ปรับปรุง
  • Workshop การปรับราคา การร่างสัญญา การบันทึกบัญชี
 7. โทษเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
  • เบี้ยปรับ
  • เงินเพิ่ม
 8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 1,000 บาท
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 รอ 0 0 0 รอ

วิทยากร

อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba