Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ

Course Code : 21/2100

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,564 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์
งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1.เทคนิคการอ่านงบการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

2.เทคนิคการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบและพยากรณ์แนวโน้มทางธุรกิจ

3.การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
- วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของกิจการตนเอง
- วิเคราะห์คู่แข่งขัน
- การวิเคราะห์ลูกค้า
- การวิเคราะห์เพื่อการลงทุน

4.สัญญาณเตือนภัยจากข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจ (Quality of Earnings)

5.Case Study วิเคราะห์ตัวอย่างของงบการเงินจริง

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

Location

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
Phone :
02 2764567
Website :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba