รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กับผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากร

รหัสหลักสูตร : 21/2244

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 กับผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญา
ที่ทำกับลูกค้า นำมาปฏิบัติในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

2. มีมาตรฐานการบัญชีอะไรบ้างที่ยกเลิกและผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีตามหลักเกณฑ์ใหม่

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ที่แตกต่างจากภาษีพร้อมการปรับปรุง

4. กิจการประเภทใดบ้างที่มีผลกระทบและกิจการที่ไม่มีผลกระทบต่อการนำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15

5. อย่างไรถือเป็น “สัญญา” ที่ต้องรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

6. “สัญญา” อย่างไรที่มีผลกระทบทางภาษีอากร

7. “รายได้” ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับภาษีอากร

8. “การรับรู้รายได้” ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับภาษีอากร

9. ความแตกต่างของเงื่อนไขรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กับผลกระทบทางภาษีอากร
9.1 ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
9.2 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
9.3 กำหนดราคาของรายการ
9.4 ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
9.5 รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

10. การปันส่วนรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในทางภาษีอากรยอมรับหรือไม่
และต้องปฏิบัติอย่างไร

11. ปัญหาของกิจการที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 และ ภาษีอากร
ที่ต้องระมัดระวัง เช่น
11.1 การขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
11.2 การขายสินค้าที่มีเงื่อนไข
11.3 กิจการส่งออกสินค้า
11.4 กิจการรับเหมาก่อสร้าง
11.5 การขายสินค้าที่มีการรับประกัน
11.6 กิจการให้บริการที่มีเงื่อนไข
11.7 การให้คูปองส่วนลด
11.8 การสะสมแสตมป์
11.9 การชิงโชค จับฉลาก
11.10 การนำสินค้ามาแจกเพื่อแลกกับการใช้บริการ

12. ความแตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับภาษีจะต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)
ทุกรายการหรือไม่แนวปฏิบัติที่ต้องระมัดระวัง

13. ปัญหาการออกใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินผลกระทบต่อภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่กิจการต้องระมัดระวัง

14. หากกิจการแยกการบันทึกบัญชีรายได้จากการขายสินค้ากับรายได้ค่าบริการออกจากกันจะมีผลกระท
บต่อภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

15. ปัญหาการจัดทำงบการเงินเมื่อสิ้นรอบบัญชีในทางบัญชีกับภาษีอากรจะต้องปฏิบัติอย่างไร

16. มีรายงานทางภาษีอากรอะไรบ้างที่กิจการต้องจัดทำเพื่อตอบคำถามเจ้าพนักงานประเมิน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba