ระบบบัญชีต้นทุน และการบริหารต้นทุนเพื่อสร้างกำไรในอนาคต

รหัสหลักสูตร : 21/2763/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ความสําคัญของระบบบัญชีต้นทุน และข้อมูลต้นทุนต่อการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน 
2. การจําแนกประเภทของต้นทุนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร   
3. การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ
4. เทคนิคการประมาณต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
5. การวางระบบบัญชีต้นทุนเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริหาร 
6. ความแตกต่างระหว่างกําไรขั้นต้นกับกําไรส่วนเกิน (contribution margin)  
7. เทคนิคการคํานวณต้นทุนและการนําเสนอข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหาร 
8. วิธีการปันส่วนต้นทุนให้หน่วยงานและผลิตภัณฑ์ 
9. การบัญชีต้นทุนมาตรฐานเพื่อการวางแผนและควบคุม
10. เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต
11. เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกําไร การคํานวณจุดคุ้มทุน
12. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างต้นทุนกับสภาพเสี่ยงในการดําเนินงาน
13. วิธีการกําหนดราคาสินค้าเพื่อให้ได้กําไรตามที่ต้องการ   
14. การพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้
15. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจหยุดการผลิตหรือดําเนินการต่อไป
16. การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดเพื่อให้กิจการได้ประโยชน์สูงสุด
17. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจรับคําสั่งซื้อกรณีพิเศษ
18. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba