ประเด็นปัญหาภาษีอากรและเอกสารทางภาษี-บัญชีสำหรับงานจัดซื้อ

Course Code : 21/1702

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,173 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,922 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

ประเด็นปัญหาภาษีอากรและเอกสารทางภาษี-บัญชีสำหรับงานจัดซื้อ

 • เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี การเงิน ต้องรู้
 • จัดซื้ออย่างไรให้ ถูกต้อง บริษัทไม่ถูกสรรพากรประเมินจากการจัดซื้อ
 • รวมประเด็นปัญหา : ใบเสร็จรับเงิน > ใบกํากับภาษี > ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ต้องมีข้อความอะไรบ้าง > ตวรจสอบอย่างไร > สูญหายต้องทําอย่างไร
 • 10 ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องระวัง

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบแหล่งซื้อ สิ่งที่นักจัดซื้อต้องระวังเพื่อประโยชน์ในทางภาษีของกิจการ
2. การเจรจา ต่อรองราคา กับภาระภาษีที่นักจัดซื้อควรทราบ
3. เอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีที่ฝ่ายจัดซื้อไม่ควรพลาด
4. การตกลงซื้อสินค้าควรมีเอกสารใดบ้างเพื่อความปลอดภัยของกิจการเมื่อสรรพากรเข้าตรวจ
 • ใบขอซื้อ
 • ใบสั่งซื้อ
 • ใบเสนอราคา
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • บิลเงินสด
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบลดหนี้
 • ใบเพิ่มหนี้
5. ประเด็นภาษีที่ฝ่ายจัดซื้อต้องทราบ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ประเด็นรายจ่ายต้องห้าม
6. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่จัดซื้อไม่ควรพลาดเพื่อลดงานตรวจสอบของฝ่ายบัญชี
7. ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อควรทราบ
8. รายการในใบกำกับภาษีเต็มรูปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อต้องตรวจสอบ

 • รายการบังคับที่ต้องมีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
9. เอกสารหลักฐานที่ต้องเก็บไว้ให้สรรพากรตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
10. เอกสารหลักฐานที่ต้องขอจาก Supplier ก่อนการซื้อหรือจ้าง
11. ปัญหาด้านเอกสารหลักฐานทางภาษีและวิธีแก้ไข
12. จะทำอย่างไรถ้าจัดซื้อได้รับใบกำกับภาษีปลอม
13. ใช้ใบกำกับภาษีปลอมมีความผิดอย่างไรและจัดซื้อต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่
14. สินค้าโปรโมชั่น (Promotion) จัดซื้อต้องแจ้งฝ่ายอื่นหรือไม่และมีประเด็นภาษีอย่างไร

 • ของที่แถมมากับสินค้าที่ซื้อ
 • ซื้อแบบมีส่วนลด
 • ซื้อแบบสะสมยอดซื้อ
 • การส่งสินค้าก่อนชำระราคาใบกำกับภาษีจะได้รับเมื่อใด
15. ปัญหาภาษีในการจัดซื้อ
 • ส่งของแต่ไม่ออกใบกำกับภาษี จัดซื้อจะทำอย่างไร
 • ชำระเงินก่อนที่จะได้รับของ
 • ส่งใบสั่งซื้อ [PO] แต่ของยังไม่ได้ ผู้ขายออกใบกำกับภาษีให้ก่อนได้หรือไม่
 • ซื้อจากแหล่งราคาถูกแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินจัดซื้อจะต้องทำอย่างไร
 • ความเสียหายจากการไม่มีเอกสารค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
16. สิ่งที่ฝ่ายจัดซื้อต้องรู้ในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการหักภาษี ณ ที่จ่ายผิด
17. 10 ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จัดซื้อต้องระวัง
18. การขอให้ฝ่ายบัญชีออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้รับจ้าง จัดซื้อต้องเตรียมข้อมูลอะไรให้ฝ่ายบัญชีบ้าง
19. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

Location

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Phone :
02-641-1500
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba