หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ ทั้งระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/1241

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลง
และสัญญาทางธุรกิจ ทั้งระบบ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• Update!! การเปลี่ยนแปลงอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• เตรียมความพร้อมการใช้ระบบ e-Withholding tax
• จ่ายค่าเช่าแบบลิสซิ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
• การพิจารณาข้อตกลงและสัญญาที่เป็นเงินได้ประเภทใด

วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ

2. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

3. การซื้อ-ขายสินค้า กรณีใดที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

• อัตราใหม่ กรณีจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตร

4. จ่ายเงินได้ให้คนต่างด้าวที่ ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน แต่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ต้องทําอย่างไร

5. ประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 มีอะไรบ้าง

6. ข้อควรระวังเกี่ยวกับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย1%, 2%, 3%, 5%, 10% หักผิดจะมีผลอย่างไร

7. การให้“บริการ” ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

• ค่าธรรมเนียมธนาคารต้องหักภาษีหรือไม่ และหักอย่างไร
• อะไรคือ สัญญาระยะยาว, สัญญาระยะสั้น
• ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต
• ค่าซ่อมรถ, ค่าซ่อมเครื่องจักร(ใบเสร็จแยกค่าแรงกับค่าอะไหล่) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
• การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถต้องหักภาษีหรือไม่

8. การจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง หักภาษีอย่างไร

9. ธุรกิจ“ขนส่ง” เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ ชิปปิ้ง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราเท่าใด

• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอะไรบ้างที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
• การจ่ายค่าชิปปิ้งให้กับบริษัทชิปปิ้ง การจ่ายค่าขนส่งให้กับเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ อย่างไรเป็นค่าขนส่ง, ค่าบริการ
ของชิปปิ้งหรือ
เฟรทฟอร์เวิรด์เดอร์ ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และในกรณีจ่ายเงินรวมกันมาเป็นเช็คใบเดียวจ่ายแยกกันต้องหัก
ภาษีอย่างไร
• อย่างไรเป็น“ขนส่ง” “รถรับจ้าง” “เช่ารถ” “ขนโดยแรงงานคน” และอัตราภาษีที่ต้องหัก

10. การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ต้องหักภาษีอัตราเท่าใด
• ค่าติดตั้งโปรแกรม ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ ค่าติดตั้งเครื่องจักร ถ้าแยกต่างหากจากค่าของจะหักภาษีอย่างไร

11. กรณีจ่ายค่าเช่าอาคาร เงินช่วยค่าก่อสร้าง ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าส่วนกลางต้องหักภาษีอย่างไร

12. การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันภัย หรือตัวแทน
บริษัทประกันภัยทั้งที่มีส่วนลด และไม่มีส่วนลด

• จ่ายค่าประกันให้กับเจ้าของอาคารต้องหักภาษีหรือไม่

13. การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับธนาคาร หรือบริษัทหรือ
นิติบุคคลอื่น การจ่ายเงินปันผลและการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

• การลดทุนในส่วนที่ไม่เกินกว่ากําไรต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่

14. การจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร บริการอื่นๆ ของโรงแรม, รีสอร์ท, โฮมสเตย์, เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์,
หอพัก

• ผู้ที่ใช้บริการห้องพัก
• บุคคลภายนอก เช่น มาใช้บริการสนามกอล์ฟในโรงแรม, ฟิตเนส, สระว่ายนํ้า, ซาวน่า

15. ร้านอาหารที่รับจัดงานนอกสถานที่ ภัตตาคาร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

16. จํานวนเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย500 บาท หรือ1,000 บาทกรณีจ่ายให้รัฐบาลกับจ่ายให้
บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นฐานในการหักภาษี ต่างกันหรือไม่อย่างไร

17. การให้รางวัล ส่วนลด การแถมสินค้า การให้ส่วนลดหรือแถมสินค้า เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า
จากการทําการส่งเสริมการขาย [Sale Promotion] การชิงโชค ประกวด แข่งขัน

18. การเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยนกระทบต่อภาษี หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

19. ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี จะนําเครดิตในรอบบัญชีใด

20. กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน จะคํานวณภาษีอย่างไรและจะออกหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่่จ่ายอย่างไร

21. หักภาษี ณ ที่จ่ายนําส่งแล้ว แต่มีการยกเลิกสัญญาไม่มีการให้บริการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
จะทําอย่างไร

22. ถ้าหักผิดฝา ผิดตัว จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

23. บทลงโทษของผู้จ่ายที่ ไม่ยอมหัก และผู้มีเงินได้ที่ ไม่ยอมให้หัก

24. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba