การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม

รหัสหลักสูตร : 21/2203

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,239 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,988 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 12 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 12 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

หัวข้อสัมมนา

Section 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรม
1.แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุน
- วัตถุประสงค์ของบัญชีต้นทุน
- การวางแผนและควบคุมโดยใช้ข้อมูลด้านต้นทุน
- ความหมายและการจำแนกประเภทของต้นทุน
2. ระบบบัญชีต้นทุน
- ระบบบัญชีต้นทุน
- ระบบการสะสมต้นทุน
- ระบบการสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวด
- ระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง
- ลักษณะของกระบวนการผลิต
- ระบบต้นทุนงานสั่งทำ
- ระบบต้นทุนช่วงการผลิต
- ต้นทุนจริง ต้นทุนปกติ ต้นทุนมาตรฐาน
- การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามระบบต้นทุนตรงและระบบต้นทุนเต็ม
3. การจัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรม
- การจัดทำงบการเงิน
- งบการเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอก
- การจัดทำรายงานสำหรับฝ่ายบริหาร
4. ระบบบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนแรงงาน
6. ระบบบัญชีเกี่ยวกับระบบต้นทุนใช้จ่ายโสหุ้ยการผลิต

Section 2 เทคนิคการนำระบบบัญชีต้นทุนไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและวิธีการ
จัดทำบัญชีต้นทุนแต่ละประเภท

7. การจัดทำบัญชีแบบต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าโสหุ้ย
- ระบบต้นทุนงานสั่งทำ
- การบันทึกบัญชีระบบต้นทุนงานสั่งทำแบบแผนกผลิตเดียว
- การบันทึกบัญชีระบบต้นทุนงานสั่งทำแบบแผนกผลิตหลายแผนก
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมีตำหนิ เศษซากวัตถุดิบ และวัตถุดิบสิ้นเปลือง
8. การจัดทำบัญชีแบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process costing)
- ลักษณะของต้นทุนช่วงการผลิต
- การเปรียบเทียบระหว่างระบบการสะสมต้นทุนแบบต้นทุนงานสั่งทำกับต้นทุนช่วงการผลิต
- ระบบการสะสมต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนช่วงการผลิต
- รายงานต้นทุนการผลิต
- การเพิ่มวัตถุดิบในกกระบวนการผลิต
- การคำนวณงานระหว่างการผลิตต้นงวด
- วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตแบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- วิธีคำนวณต้นทุนการผลิตแบบเข้าก่อนออกก่อน
- ของเสีย ของมีตำหนิ เศษวัสดุและวัตถุดิบสิ้นเปลือง
9. บัญชีต้นทุนมาตรฐาน (Standard costing)
- การกำหนดต้นทุนมาตรฐาน
- การวิเคราะห์ผลต่าง
- การบันทึกบัญชีในระบบต้นทุนมาตรฐาน
10. การวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์ พลอยได้
(Joint product & By-products)
11. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร
12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
12 0 12 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba