เทคนิคการออกและใช้ใบกำกับภาษีอย่างมืออาชีพ เพื่อขจัดข้อโต้แย้งทางภาษี (144 เทคนิค)

รหัสหลักสูตร : 21/1148

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการออกและใช้ใบกำกับภาษีอย่างมืออาชีพ เพื่อขจัดข้อโต้แย้งทางภาษี (144 เทคนิค)

 • เตรียมรับมือการตรวจใบกํากับภาษีของสรรพากร ตรวจจริง!! ปรับหนัก!!
 • Update การจัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice and e-Receipt
 • รวมประเด็นปัญหาการออกและใช้ใบกํากับภาษีทุกประเภท

หัวข้อสัมมนา

 1. Workshop การตรวจสอบใบกํากับภาษี

 2. รูปแบบใบกํากับภาษีมีกี่ประเภท

 3. ปัญหาเกี่ยวกับผู้ออกใบกํากับภาษี

  • อย่างไรจึงจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • การเป็นตัวแทนขายจะต้องออกใบกํากับภาษีในนามใคร

  • กรณีเป็นตัวแทนของบริษัทต่างประเทศจะต้องออกใบกํากับภาษีอย่างไร

  • บริษัทต่างประเทศเข้ามาขายสินค้าเป็นครั้งคราวจะต้องออกใบกํากับภาษี หรือไม่

  • ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ยังประกอบกิจการอยู่ต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่

 4. จุดที่ต้องระวังเกี่ยวกับรายการในใบกํากับภาษีที่สรรพากรตรวจสอบ

 5. ใช้ตรายางประทับคําว่า “ต้นฉบับ” ได้หรือไม่

 6. ใบกํากับภาษีระบุชั้นของอาคารผิดไปใช้ได้หรือไม่

 7. การออกใบกํากับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์

  • ลูกค้าทําใบกํากับภาษีหาย Re-print ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่

  • ใบกํากับภาษีพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ต้องมีคําว่าเอกสารออกเป็นชุดหรือไม่

 8. โรงพิมพ์ทําใบกํากับภาษีไม่ครบถ้วนควรทําอย่างไร

 9. การขายสินค้า/ให้บริการกรณีใดบ้างที่ไม่มีหน้าที่ออกใบกํากับภาษี

 10. ฝากขายสินค้าต้องออกใบกํากับภาษีเมื่อใด

 11. ปัญหาการออกใบกํากับภาษีของธุรกิจรับจ้าง

  • จ้างซ่อมรถเปิดใบกํากับภาษี แยกเป็นค่าซ่อมกับค่าอะไหล่

  • เปิดใบกํากับภาษี 2 ใบ เป็นค่าวางระบบกับค่าสินค้าได้หรือไม่

  • ค่าซ่อมรถแยกใบกํากับภาษีเป็น 2 บริษัท

 12. กรณีใดบ้างที่ถือเป็นการขายแต่ไม่ต้องออกใบกํากับภาษี

 13. ส่งสินค้าทางรถจะออกใบกํากับภาษีวันไหน

 14. ลูกค้าไม่ต้องการใบกํากับภาษีจะออกให้คนอื่นได้หรือไม่

 15. ลายมือชื่อในใบกํากับภาษีจะ Scan ได้หรือไม่

 16. ใบกํากับภาษีซื้อฉีกขาดตรงลายเซ็นผู้อนุมัติใช้ได้หรือไม่

 17. ใบกํากับภาษีออกโดยไม่มีลายเซ็นผู้ออกได้หรือไม่

 18. ปัญหาใบกํากับภาษีกรณีรับชําระด้วยเช็ค

 19. กรณีรับชําระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตสิ้นวันจะออกใบกํากับภาษีรวมกันใบเดียวได้หรือไม่

 20. แจกสินค้าให้ลูกค้า สินค้าขาด Stock จะต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่

 21. ลูกค้าไม่ให้ชื่อที่อยู่ออกใบกํากับภาษีต้องทําอย่างไร

 22. ลูกค้าชําระเงินเกินโดยให้หักกับการส่งสินค้าในครั้งต่อไปต้องออกใบกํากับภาษีอย่างไร

 23. ตัด Stock และออกใบกํากับภาษีปลายเดือน แต่ส่งของต้นเดือนได้หรือไม่

 24. ออกใบกํากับภาษีก่อนส่งมอบสินค้าได้หรือไม่

 25. ออกใบกํากับภาษีชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่เป็นภาษาไทยได้หรือไม่

 26. ใบกํากับภาษีออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงินถ้าเครื่องเสียจะออกด้วยระบบ Manual ได้หรือไม่

 27. ปัญหาเกี่ยวกับใบกํากับภาษีของสํานักงานใหญ่และสาขา

 28. หลักเกณฑ์ของการจัดทําเอกสารออกเป็นชุด

 29. ปัญหาในการออกใบกํากับภาษีกรณีส่งเสริมการขาย

 30. ขายสินค้าให้ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่

 31. อัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาในการออกใบกํากับภาษี

 32. ขายส่งออกสินค้าจะใช้ราคาใดในการออกใบกํากับภาษี

 33. การออกและใช้ใบกํากับภาษีอย่างย่อ

  • นําไปขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • ใช้ลงรายงานภาษีขายอย่างไร

 34. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้

 35. ใบกํากับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้สูญหาย การออกใบแทนต้องแจ้งความ หรือไม่

 36. ประเด็นการจําหน่ายจ่ายโอนที่ไม่รวมเป็นฐานในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 37. การออกใบกํากับภาษีล่าช้ามีความผิดหรือไม่
 38. ออกใบกํากับภาษีแล้วลืมส่งมอบให้ลูกค้าจนเกิน 6 เดือนผู้ซื้อไม่ยอมรับ จะออกใบใหม่ได้หรือไม่
 39. กิจการมีทั้ง VAT และ NON VAT ใช้ใบกํากับภาษีร่วมกันได้หรือไม่
 40. วิธีพิสูจน์ใบกํากับภาษีปลอม
 41. ประเด็น ใบกํากับภาษีที่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม
 42. ประเด็น กับการออกและรับใบกํากับภาษีที่ฝ่ายบัญชีต้องระวัง
 43. Case Studies
 44. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba