สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตตัวเลขทางบัญชี เพื่อการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/2101

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตตัวเลขทางบัญชี
เพื่อการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. ขอบเขตของงานบัญชี
- บัญชีการเงิน (Financial Accounting)
- บัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

2. ความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสำหรับนักบัญชี 4.0

3. งบการเงินที่สำคัญๆ ที่นักบัญชีต้องนำเสนอให้ผู้บริหารเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลของกิจการ

- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุน
- งบกระแสเงินสด

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน
- การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common – size Analysis)
- การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)
- การวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis)
- การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

5. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาบัญชีกำไรสะสมของกิจการ เพื่อนำไปต่อยอดในธุรกิจ

6. อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นที่ลดลงที่ผู้บริหารให้ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

7. เทคนิคสำคัญและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตีความอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน

8. เจาะลึกอัตราส่วนทางการเงินที่มีความผิดปกติที่ผู้บริหารอยากทราบและแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

9. การวิเคราะห์แผนการลดต้นทุนในกิจการที่สามารถปฏิบัติได้และเห็นผลชัดเจน

10. การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง

11. กรณีศึกษา สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตตัวเลขทางการบัญชีเพื่อการบริหารงาน
แบบมีประสิทธิภาพ

- ยอดคงเหลือในบัญชีเงินสดมีจำนวนสูงมาก
- บัญชีลูกหนี้ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหว ผิดปกติ
- บัญชีเงินยืมทดรองค้างนานผิดปกติ
- ยอดคงเหลือในบัญชีสินค้าคงเหลือมีจำนวนสูงผิดปกติ(ปริมาณ / จำนวนเงิน)
- บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มียอดตัดจำหน่ายสูงมาก
- มีบัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการ แต่ไม่มีบัญชีดอกเบี้ยจ่าย
- มีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ แต่ไม่มีบัญชีดอกเบี้ยรับ
- รายได้ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น
- รายจ่ายบางรายการสูงผิดปกติ
- รายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีปัจจุบันกับปีที่แล้วแตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ
- รายจ่ายในช่วงเวลาเดียวกันของปีปัจจุบันกับปีที่แล้วแตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ
- อัตรากำไรขั้นต้นตํ่ากว่าคู่แข่ง หรือตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบในธุรกิจเดียวกัน
- การใช้จ่ายเงินบางรายการไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba