กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/2112

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ (Advance)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

รู้อะไรจากงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ),งบกระแสเงินสด,งบแสดงฐานะการเงิน


วิทยากรโดย ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา


หัวข้อสัมมนา

1. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ

2. ทรัพยากรขิงกิจการที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

3. ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ

4. ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขั้นได้ของกิจการงบกำไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ)

5. วิธีการรับรู้รายได้และความเสี่ยงด้านรายได้ของธุรกิจ

6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับการวัดมูลค่าของรายได้

7. ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการพิเศษ

8. การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการบัญชีและเรื่องอื่น ๆงบกระแสเงินสด

9. ทำไมเงินสดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินจึงแตกต่างกับกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน

10. ผู้บริหารนำเงินสดไปใช้ในกิจการอย่างไร

11. เงินสดเข้าและเงินสดออกจากกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจได้มาอย่างไร

12. กิจการมีกำไรสุทธิแต่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เนื่องจากสาเหตุใด

13. เงินสดที่เข้าในกิจการ มีการจ่ายเงินสดออกไปในการลงทุนขยายกิจการหรือซื้อสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง

14. กิจการมีภาระหนี้การชาระหนี้ในรูปแบบระยะส้นหรือระยะยาวอย่างไรบ้างสิ่งที่นักวิเคราะห์งบการเงินไม่ควรมองข้าม

15. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

16. คำชี้แจงของประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ

17. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

18. คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และ
โครงสร้างเงินทุน

19. การวิเคราะห์แนวตั้ง (Common Size Statements)

20. การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)

21. อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน
- Current Ratio
- Quick or Acid Test Ratio
- Cash Ratio

22. อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratio)

23. วงจรดำเนินงานและวงจรเงินสด

24. อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุนสิ่งที่นักวิเคราะห์งบการเงินไม่ควรมองข้าม

25. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

26. คำชี้แจงของประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ

27. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

28. คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

29. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Return or Profit on Sales) Gross (Profit) Margin
- Operation Margin
- Margin Before Interest and Tax
- EBDAIT Margin
- Pretax Margin

30. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Rate of return on Total Assets)

31. อัตราผลตอบแทนต่อโครงสร้างเงินทุน (Return on Total Capital)

32. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น (Rate of Return on Shareholders’ Equity)
การวิเคราะห์มูลค่าด้วย

33. Market Value Added (MVA)

34. Economic Value Added (EVA)

35. Return on Capital Employed (ROCE) การวัดคุณภาพของกำไร (Quality of Earnings)

36. คุณลักษณะของกำไรที่มีคุณภาพ

37. เทคนิคในการวิเคราะห์คุณภาพกำไร

38. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

พลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba