การยื่นแบบชำระภาษีทาง Internet (Workshop) การยื่นแบบภาษีเงินได้ออนไลน์ การยื่นงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานระบบ e-Tax Invoice, e-Receipt

รหัสหลักสูตร : 21/17037

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การยื่นแบบชำระภาษีทาง Internet
Workshop การยื่นแบบภาษีเงินได้ออนไลน์ การยื่นงบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานระบบ e-Tax Invoice, e-Receipt


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
  • ด่วน!! หากท่านลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ตามพ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรฯแล้วต้องยื่นแบบชำระภาษีทุกประเภทผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ e-Filing นับตั้งแต่ 1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย 2563
  • ครบเครื่องเรื่องการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักบัญชีและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อสัมมนา

1. สภาพและทิศทางความเปลี่ยนแปลงของระบบการยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นงบการเงิน และเอกสารทางบัญชี
จากระบบ Paper สู่ Digital ที่ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี-การเงิน และผู้เกี่ยวข้องไม่ควรพลาด

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบบการยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นงบการเงิน และเอกสาหลักฐานทางบัญชี พร้อมคำ
อธิบายโครงสร้าง ระบบ กระบวนการ และการบังคับใช้

3.WORKSHOP - กระบวนการสมัคร การยื่นแบบและการใช้งานระบบ
3.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.90/91 ภ.ง.ด.94)
3.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.54 ภ.ง.ด.55)
3.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 ภ.พ.36)
3.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
3.5 งบการเงิน
3.6 ยื่นคำขอใช้และการใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

4. e-Withholding tax และเตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของ ระบบดิจิตอลทางบัญชีและภาษีใหม่ในอนาคต

5. วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ปัญหาและข้อควรระวังของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการสมัคร
และการใช้งานจริง

6. การวางระบบรักษาความปลอดภัยเชิงนโยบายทางบัญชี การเงินในกระบวนการยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นงบการเงิน
และเอกสาหลักฐานทางบัญชี

7. แนวการวิเคราะห์กระบวนการทางบัญชี-การเงิน-ภาษีอากรของกิจการ เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าสู่
ระบบบัญชี-การเงิน-ภาษีอากร แบบดิจิตอล และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

8.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba