รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง (หลักสูตรใหม่ปี 2562) จ.สมุทรปราการ

รหัสหลักสูตร : 24/4928/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Promotion เฉพาะหลักสูตรนี้ !!!

เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท

(หลักสูตรเดียวกัน / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่นๆ)


หัวข้ออบรม

1. รายการบัญชี “เงินสด”

- บัญชีแยกประเภทเงินสดคงเหลือมียอดติดลบ

- ตรวจนับเงินสดแล้วพบว่าตัวเลขจริงไม่ตรงกับตัวเลขในบัญชี(เงินเกิน เงินขาด)

2. รายการบัญชี “เงินฝากธนาคาร”

- รายการบัญชีคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารตาม Statement

- คำว่า เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน

-รายการโอนที่ไม่ทราบชื่อสามารถติดรายการกระทบยอดในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้หรือไม่

3. รายการบัญชี “ลูกหนี้การค้า”

- การแสดงยอดควบคุมบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัว

- หากไม่มีการตรวจสอบลูกหนี้ถึงความมีตัวตนอยู่จริงกิจการจะต้องทำอย่างไร

- การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า

- หลักการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4. รายการบัญชี “สินค้าคงเหลือ”

- การจัดการหน่วยนับ เพื่อลดปัญหาการจัดการ Stock

- หลักการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ

- ข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหารายการสินค้าที่รับเข้าแต่ไม่มีการจ่ายออก

- วิธีการบริหารและจัดการสินค้าคงเหลือ

5. รายการบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”

- เกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเป็นสินทรัพย์ อย่างไรเป็นค่าใช้จ่าย

- การออกแบบ การวางระบบ กำหนดผังรหัสบัญชี และการควบคุม

- ข้อกำหนดในการพิจารณาในการรับรู้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ประมาณการอายุการใช้งานและประมาณการสินค้าคงเหลือ

- ส่วนประกอบของราคาทุน กับ ต้นทุนการกู้ยืม

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

ห้องสัมมนาบางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba