เจาะประเด็นการปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม Resort, Bungalow, Motel, Service Apartment พร้อมเคลียร์ประเด็นปัญหาภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/1949

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะประเด็นการปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม Resort, Bungalow, Motel, Inn, Service Apartment เคลียร์ประเด็นปัญหาภาษี

 • รายได้Œที่ต้องระวังในการปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ Service Apartment พร้Œอมเอกสารทางการเงิน
 • รวมประเด็นป˜ัญหาการปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ Service Apartment
 • รวมสุดยอดเทคนิครับมือการตรวจสอบบยŒ้อนหลัง และเอกสารที่ต้Œองพร้Œอมเมื่อ
ปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ Service Apartment

หัวข้อสัมมนา

 1. การบันทึกรายได้-รายจ่ายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
  • เกณฑ์สิทธิ เกณฑ์คงค้างทางบัญชีให้ตรงและครบถ้วนตามรอบระยะเวลาบัญชี
  • วิธีการในการตรวจเช็ครายได้-รายจ่าย
 2. รายได้ที่ต้องระวังในการปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท Service Apartment พร้อมเอกสารทางการเงิน
  • ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบกำกับภาษี
  • เงินมัดจำ
  • ค่าบริการรายเดือน/รายปี
  • รายได้ค่าเช่าสถานที่
  • รายได้ค่าบริการห้องพัก ห้องสัมมนา
  • เงินรับล่วงหน้า
  • รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  • รายได้ค่าซักรีด
  • รายได้จากการรับจ้างบริหาร
  • ค่าเสียหายที่เรียกเก็บจากผู้เช่า
  • รายได้จากการจำหน่ายสินค้าต่างๆ
  • รายได้ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  • รายได้ค่าบริการพื้นที่จอดรถ
  • รายได้จากการโฆษณา
  • รายได้ค่าบริการสมาชิกสระว่ายน้ำ ค่าบริการการใช้สระว่ายน้ำ
  • รายได้จากการนำเที่ยว
  • รายได้จากค่านายหน้า เช่น ขายตั๋วทัวร์ ส่งลูกค้าให้โรงแรมอื่น
 3. ค่าใช้จ่ายที่ต้องระวังในการปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท Service Apartment พร้อมเอกสารทางการเงิน
  • เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  • ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
  • การเช่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
  • ค่าจ้างทําของ
  • ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องพัก เช่น สบู่ แชมพู กระดาษชําระ เป็นต้น
  • ค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง landscape อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์
  • ค่าโฆษณา
  • ค่าประกันภัย
  • ค่าบริหารจัดการ ค่าบริการที่ปรึกษา
  • ค่าส่งเสริมการขาย
  • ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
  • ค่าจ้างทําของ
  • ค่าเช่า
  • ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ค่านายหน้า
  • การซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
  • ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ค่านายหน้า
 4. ค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน อาคาร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องอำนวยความสะดวก จุดที่พลาดไม่ได้เมื่อมีการปิดบัญชี
  • การตรวจสอบทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน
  • อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น
  • เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง
  • แก้วน้ำ ชาม จาน ถ้วย ช้อน ส้อม ผ้าปูเตียง หมอน ผ้าห่ม
  • การซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษา
  • ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ผ่อนชําระ รถตู้ รถลีมูซีน
 5. การเฉลี่ยภาษีซื้อของกิจการ VAT และ Non VAT ผลกระทบการปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท Service Apartment
  • นำสินค้าหรือบริการมาใช้ในกิจการของตนเอง
  • การเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร และค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
  • การโอนกรรมสิทธิ์ อาคาร หรือนำไปใช้ในธุรกิจที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 3 ปี
  • ปัญหาภาษีซื้อรถยนต์นั่งและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
 6. หนี้สินที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีของธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน
  • เจ้าหนี้ทั้งหมด
  • ภาษีขายตั้งพักสำหรับค่าบริการและการขาย
 7. การตั้งหนี้สูญ การตัดหนี้สูญ ในรอบระยะเวลาบัญชีจัดการอย่างไรเมื่อมีการปิดบัญชี
  • อยู่ระหว่างทวงถามให้ชำระหนี้
  • อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย
  • อยู่ระหว่างแจ้งให้ชำระหนี้ริบเงินประกัน บอกเลิกสัญญาแต่หนี้ค้างมากกว่าเงินประกันตามสัญญา
 8. รวมประเด็นปัญหาการปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท Service Apartment
  • ปัญหาความแตกต่างเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์คงค้างต้องปรับปรุงรายการเพื่อบันทึกอย่างไร
  • การให้ห้องพักฟรี
  • รับเงินมัดจำหรือเงินรับล่วงหน้า หรือไม่ออกใบกำกับภาษีทันทีที่ได้รับเงิน
  • การจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ต่างประเทศ ด้วยการให้บริการห้องพัก
  • ได้รับเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างจากเอเย่นต์ทัวร์ โดยโรงแรมต้องจัดสรรห้องพักให้เอเย่นต์ทัวร์
  • กําไรจากการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • นำภาษีซื้อรถยนต์นั่งและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่งมาเครดิตภาษี
  • รายได้จากค่านายหน้า เช่น ขายตั๋วทัวร์ ส่งลูกค้าให้โรงแรมอื่น
  • มีรายการเงินให้กู้ยืม แต่ไม่คิดดอกเบี้ย
  • มีรายได้แต่หักกลบลบหนี้ระหว่างคู่ค้า
  • การจ่ายค่านายหน้าให้บุคคลธรรมดา
  • การหักกลบลบหนี้ค่าใช้จ่ายค่านายหน้าและค่าที่พักระหว่างอเย่นต์กับโรงแรม
  • ปัญหาการสร้างโรงแรมใหม่
  • รายได้และค่าใช้จ่ายจากการแลกเปลี่ยนค่าบริการ (Barter) เช่น ลงโฆษณาในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์แลกกับการใช้ห้องพัก และหรือห้องประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนกับค่าบริการ
  • การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และภ.ง.ด.53 เพื่อปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท Service Apartment
 9. วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้สิน ก่อนปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท Service Apartment
  • บัญชีธนาคารทั้งหมด
  • บัญชีพัก
  • ลูกหนี้ค้างจ่าย
  • รายได้ค้างรับ
  • เช็ครับล่วงหน้า
  • ทะเบียนทรัพย์สิน
  • การคิดค่าเสื่อมค่าสึกหรอ
  • บัญชีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
  • รายได้ตามเอกสารมากกาว่ารายได้จริง
  • รายจ่ายจริงมากกว่าเอกสารที่ได้รับ
  • ยืนยันยอดกับธนาคาร การกระทบยอดบัญชีธนาคารตรวจสอบ
  • Statement เพื่อปิดบัญชี
 10. งบกระทบยอดบัญชีพิเศษ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท Service Apartment
  • ภ.ง.ด.1, 1ก
  • ภ.ง.ด.3
  • ภ.ง.ด.53
  • บัญชีพิเศษ
 11. เตรียมความพร้อมเอกสารที่อาจถูกตรวจ
  • งบการเงิน
  • จำนวนหุ้น
  • สำรองตามกฎหมาย
  • กำไร/ ขาดทุนสะสมยกมา
  • งบทดรอง
  • กำไร/ ขาดทุนสุทธิปีปัจจุบัน
  • บัญชีแยกประเภท
 12. เทคนิครับมือการตรวจย้อนหลัง เอกสารที่ต้องพร้อมเมื่อปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท Service Apartment
  • ภ.ง.ด. 50 ของปีก่อน
  • ภ.ง.ด. 51
  • สบช. 3 อบจ.5
  • ทางแก้ปัญหาการประมาณการกำไรสุทธิภ.ง.ด. 51 ขาด-เกิน
 13. การปิดบัญชีเพื่อเตรียมยื่นแบบ ภ.ง.ด 51, ภ.ง.ด. 50 สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท Service Apartment

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba