เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7260

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

“การนําเสนองานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนั้น ต้องนําเสนอให้ได้และพูดให้เป็น จึงจะประสบความสําเร็จ” ในแวดวง
ธุรกิจนั้น การนําเสนองานถือเป็นหัวใจสําคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิต ตัวกลาง ลูกค้า หรือ แม้กระทั่ง
ผู้บริหาร และรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ การนําเสนอให้มีประสิทธิภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้นํา เสนอจําเป็นต้อง
เข้าใจถึงหลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนําเสนองาน ดูเป็นธรรมชาติและ
มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม หรือทําให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น ในทางใดทางหนึ่ง
อันนําไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจต่อไป

วิทยากรโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หัวข้อสัมมนา

• ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ

• ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร?

• ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล
- บุคลิกภาพ (Personality)
- ท่าทางการนำเสนอ (Body Language)

• แนวทางการค้นหาจุดเด่น และการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอ ที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

• เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ

• เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
- การวิเคราะห์ความคิด
- การสื่อสาร
- การแก้ปัญหา

• รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอ

• เทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม สร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ

• เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ

• เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี

• เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอที่ตรงใจ

• Workshop: กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการนำเสนอ
- ทดสอบการนำเสนอ
- การวางรูปแบบนำเสนอและจังหวะ
- การควบคุมท่าทางและน้ำเสียงในการนำเสนอ
- การบังคับจังหวะและน้ำเสียงในการนำเสนอ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba