จับประเด็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากร จุดที่นักบัญชีต้องปรับการจัดทำบัญชี (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4908

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


จับประเด็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากร
จุดที่นักบัญชีต้องปรับการจัดทำบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายใหม่ ๆ ในปี 2562
- การใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงิน ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ
- การจัดทำบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนโดยใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทย
ทำได้หรือไม่อย่างไร
- กฎหมาย e-payment เงื่อนไขที่ต้องส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากให้สรรพากร ใครบ้างมีหน้าที่ปฏิบัติ e-wallet
e-money เข้าข่ายด้วยหรือไม่
- e-withholding tax ทางเลือกในการปฏิบัติหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามกฎหมายใหม่
- e-filling เงื่อนไขบังคับหลังสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิชำระภาษีเพิ่มเติมโดยยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และ
ค่าปรับทางอาญา ซึ่งอาจกระทบสิทธิที่ใช้แล้ว
- e-tax invoice & e-receipt จะบังคับใช้หรือไม่ เมื่อใด เตรียมตัวอย่างไรเพื่อเข้าระบบ
- สิ่งที่ "บริษัทในเครือ" ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมตามกฎหมายใหม่ในการเสียภาษีรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562

2. สิ่งที่นักบัญชีต้องปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากร
- เอกสารในการบันทึกบัญชีและเสียภาษี
- การปรับปรุงรายการทางบัญชี
- การแจ้งการรับรู้กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง

3. นโยบายใหม่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการของสรรพากร และระบบคัดเลือกรายในการตรวจสอบ
- การวางแผนภาษีเพื่อเตรียมตัวรองรับการทำงานเชิงรุกของสรรพากร
- การวางแผนภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและงบการเงิน เพื่อไม่ให้ถูกตรวจสอบ
- การวางแผนภาษีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
- การวางแผนภาษีกรณีรายจ่ายที่ไม่มีเอกสารหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี

4. วิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ถูกตรวจพบว่าเป็นผู้ใช้ใบกำกับภาษีที่ไม่มีสิทธิออกตามกฎหมายหรือ
ใบกำกับภาษีปลอม

5. การป้องกันไม่ให้เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีที่ไม่มีสิทธิออกตามกฎหมาย

6. การใช้สิทธิประโยชน์รายจ่ายสองเท่าในปี 2562

7. การบริจาคสนับสนุนการศึกษา โรงพยาบาลของทางราชการและอื่น ๆ ที่หักรายจ่ายสองเท่า
แต่ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักบริจาคการกุศลสาธารณะ

8. กรณีบริจาคให้สถานศึกษาแล้วลงค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า แต่สถานศึกษาไม่ออกใบเสร็จให้
จะแก้ไขอย่างไร

9. แนวทางการตรวจสอบของสรรพากร ที่ผู้ประกอบการต้องระมัดระวัง

- การขอข้อมูลจากสถาบันการเงิน, หน่วยงานรัฐด้วยกันในการตรวจสอบภาษี
- การสอบยันรายได้ รายจ่าย
- การตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสรรพากร

10. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba