เทคนิคการจัดทำบัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รหัสหลักสูตร : 21/2791

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวทางการปฏิบัติทางบัญชีที่มีผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี้

2.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

3.ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กระทบกับธุรกิจ

4.ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่กระทบกับมาตรฐานการบัญชีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

5.การบันทึกบัญชีและการรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชี

6.การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

7. รู้จักและทำความเข้าใจกับตลาดเงินตราต่างประเทศในยุคปัจจุบัน

8.ตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน

9.สาเหตุใดที่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีการเคลื่อนไหว

10. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

11. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

12.การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ข้อมูล และปัจจัยที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์

13.การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิค ให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงที่สุด

14.กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภทจะต้องเลือกอย่างไร

15.วิธีประเมินความเสี่ยงของกิจการที่จะเกิดขึ้น

16. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

17. การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน มีผลกระทบหรือไม่

18. สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่กำหนด

19. สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยฯ

20. สัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญา

21. วิธีคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท

22. การคำนวณอัตราไขว้ของค่าเงินสกุลต่างๆคำนวณอย่างไร

23.การคำนวณอัตราซื้อขายล่วงหน้า

24.วิธีวัดความเสี่ยงของกิจการที่จะเกิดขึ้น

25. การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศอยู่เป็นประจำ

26. หลักพิจารณากู้เงินต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆในการกู้เงินจากต่างประเทศ

27. เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่องานด้านบัญชี

28. วิเคราะห์รายการและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด

29. ซื้อขายสินค้าหรือบริการที่กำหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร

30. กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินทีมีหน่วยเป็นเงินตราต่างประเทศ

31. ซื้อขายทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

32. การบันทึกบัญชีของธุรกิจนำเข้าจะต้องทำการรับรู้รายได้เมื่อใด

33. การบันทึกบัญชีของธุรกิจนำเข้าจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดมาบันทึกบัญชี

34. การบันทึกบัญชีธุรกิจนำเข้าจะต้องใช้เอกสารใดมาประกอบการบันทึกบัญชี

35. การบันทึกบัญชีของธุรกิจส่งออกจะต้องทำการรับรู้รายได้เมื่อใด

36. การบันทึกบัญชีของธุรกิจส่งออกจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดมาบันทึกบัญชี

37. การบันทึกบัญชีของธุรกิจส่งอออกจะต้องใช้เอกสารใดมาประกอบการบันทึกบัญชี

38.การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อได้รับเงิน กรณีการนำเข้า

39.การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อได้รับเงิน กรณีการส่งออกสินค้า

40. การบันทึกเงินลงทุนที่มีหน่วยเป็นเงินตราต่างประเทศ

41. การรับรู้ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนต้องปฏิบัติอย่างไร

42. การจัดทำงบการเงินที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

43. เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการบันทึกบัญชีที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ

44. การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาห์ทางบัญชีทำอย่างไร

45. การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบเดือนทางบัญชีทำอย่างไร

46. การบันทึกบัญชีด้วยอัตราณวันที่เกิดรายการทางบัญชีทำอย่างไร

47.กรณีราคาทุนของสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการบันทึกบัญชี

48. การฝากเงินตราต่างประเทศจะต้องใช้อัตราใดในการบันทึกบัญชี

49. การฝากเงินตราต่างประเทศต้องทำการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวดบัญชีอย่างไร จึงจะถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

50. ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล

51.ปัญหาในการจัดทำรายงานภาษีขายของผู้ส่งออกจะต้องใช้อัตราใดในการจัดทำรายงาน

52. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีและภาษีอากรตามาตรา 9 และ 79/4 จะต้องปฏิบัติอย่างไร

53. หลักเกณฑ์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบ การต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังที่ถูกต้อง

54. การบันทึกบัญชีสำหรับข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ป.68/2541

55. การคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (มาตรา 65 ทวิ (5) และคำสั่งกรมสรรพากรที่คำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป.72/2540 เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนื่องจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

56. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งออกที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิเสีย VAT ในอัตราร้อยละ 0 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ป.97/2543 และ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 105 แนวปฏิบัติเป็นอย่างไร

57. การคำนวณเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน ณ วันสุดท้ายของรอบบัญชีที่ได้มาระหว่างรอบบัญชีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

58. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการจ่ายเงินไปต่างประเทศ เป็นเงินตราต่างประเทศ

59. การนำเข้าโดยใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

60. ออกใบกำกับภาษีไปแล้วต่อมาอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไป จะดำเนินการอย่างไร

61. การออกใบกำกับภาษีของค่าขนส่งทางอากาศยานและทางเรือกับปัญหาในการใช้อัตราแลกเปลี่ยน

62. ผู้ประกอบการที่จ่ายค้าขนส่งระหว่างประเทศ จะหัก ณ ที่จ่ายโดยให้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

63. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba