การจัดทำ Cash Budgeting เพื่อผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

รหัสหลักสูตร : 21/2131

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ความสําคัญของการบริหารเงินสดที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์กร
2. บทบาทนักบัญชีในการวางแผนทางการเงินของธุรกิจในยุคปัจจุบัน
3. การบริหารสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ข้อแตกต่างของการจัดทํางบประมาณเงินสด(Cash Budgeting) กับงบกระแสเงินสด (Cash Flow)
5. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดทํางบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)
6. หลักการและวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทํางบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)
7. แหล่งข้อมูลที่สําคัญในการนํามาประกอบการจัดทํางบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)เพื่อให้ได้รายงานที่สมบูรณ์และถูกต้อง
8. ขั้นตอนและวิธีการจัดทํางบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)เพื่อนําเสนอฝ่ายบริหารขององค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
9. ตัวอย่างการจัดทํางบประมาณเงินสด (Cash Budgeting) ขององค์กร
10. การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนําเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจการบริหารงาน
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba