การสร้างคนด้วยระบบพี่เลี้ยงและการสอนแนะสำหรับผู้นำ (Mentoring and Coaching System for Leader) (หลักสูตรใหม่ 2562)***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7232

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสร้างคนด้วยระบบพี่เลี้ยงและการสอนแนะสำหรับผู้นำ
(Mentoring and Coaching System for Leader)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

การพัฒนาบุคลากรในองค์กรนั้นมีหลากหลายวิธีทั้งการพัฒนาเป็นกลุ่ม รายบุคคลโดยใช้ระบบ หรือเครื่องมือ
ในการพัฒนาหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม (Training) การศึกษาดูงาน (Study Trip) การสอนงาน
(Job Instruction) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และการสอนแนะ (Coaching)
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลที่ทำให้ทั้งผู้ให้การฝึกอบรม และผู้ถูกฝึกอบรม
(ผู้เรียน) มีความใกล้ชิดกัน ได้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์และความต้องการความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

การดำเนินการระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) และ การสอนแนะ (Coaching) นั้นจึงเป็นทักษะสำคัญ
สำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการและ ผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ และคุณลักษณะ
ตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จตามเป้าหมายองค์กรอีกด้วย

วิทยากรโดย อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทของผู้นำในการพัฒนาบุคลากร

2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ เครื่องมือ และวิธีการต่าง ๆ

3. ความแตกต่างของ Mentoring Coaching Consulting และCounseling

4. ความสำคัญของระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การสอนแนะ (Coaching) ต่อการทำงาน และการพัฒนาองค์กร

5. การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรผู้ซึ่งจะก้าวเข้ามาสู่การเป็น Mentor และ Coach

6. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
6.1 รู้จักและทำความเข้าใจกับระบบพี่เลี้ยง (Understanding Mentoring)
6.2 บทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง (Mentor’s responsibility)
6.3 รูปแบบของระบบพี่เลี้ยง (Type of Mentoring)
6.4 ขั้นตอนการจัดทำระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Process)
6.5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับพี่เลี้ยง (Skills required for Mentor)
Workshop : การจัดทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

7. การสอนแนะ (Coaching)
7.1 ความหมายและแนวคิดของการสอนแนะ (Coaching)
7.2 ช่วงเวลาที่จะเกิดการสอนแนะ (Coaching)
7.3 บทบาทของ Coach
7.4 แนวทาง/กระบวนการ Coach เพื่อการพัฒนา
7.5 หลักปฏิบัติและวิธีการในการเป็น Coach
7.6 การคัดเลือกผู้ที่ควรจะเป็น Coach
7.7 ลักษณะนิสัยของผู้ที่จะเป็น Coach
7.8 ทักษะที่ผู้ที่จะเป็น Coach ควรมี
7.9 ทักษะ/เทคนิคที่ Coach ใช้
Case Study & Role Play : การทำหน้าที่ Coach ในการแนะนำนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba