HR Managerial Report (Workshop) เทคนิคการออกแบบและจัดทำรายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัสหลักสูตร : 21/7114

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

HR Managerial Report (Workshop) เทคนิคการออกแบบและจัดทำรายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • เทคนิคการจัดทํารายงานทางด้าน HR ที่สามารถนําไปวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • การนําข้อมูลดิบสู่การจัดทํารายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อนําไปใช้งานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการจัดทํารายงาน HR เชิงวิเคราะห์ให้ถูกต้อง ถูกใจ ผู้บริหารจะต้องใช้ข้อมูลใด และจัดทําอย่างไร?
 • ออกแบบและจัดทําเพื่อส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในเรื่อง “คน”
หัวข้อสัมมนา


1. ความจําเป็นของการจัดการระบบข้อมูลของฝ่าย HR
 • การนำข้อมูลไปต่อยอดในหน่วยงานอื่นๆ
 • HR Transformation
 • ความคาดหวังของ CEO และหน่วยงานต่างๆ
2. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการระบบข้อมูลของฝ่าย HR
3. ประเภทและลักษณะของข้อมูลที่ต้องใช้ในฝ่าย HR
 • Workshop 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำไปใช้ทำรายงานเชิงวิเคราะห์
4. เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop 2 : 4 ขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลก่อนนำไปใช้ทำรายงาน
5. เทคนิคการสร้างแบบฟอร์มในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • Workshop 3 : การสร้างแบบฟอร์ม พร้อมตัวอย่าง
6. ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการสร้างแบบฟอร์ม
 • แบบฟอร์มเยอะเกินไป
 • แบบฟอร์มล้าสมัย
 • กรอกข้อมูลยาก ฯลฯ
7. ความสัมพันธ์ระหว่าง “แบบฟอร์ม” และ “รายงายเชิงวิเคราะห์” เพื่อนําไปใช้ในงาน
8. ประเภทของรายงานที่จําเป็นในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
9. เทคนิคการจัดทํารายงานตามสถานการณ์
 • Workshop 4 : การจัดทำรายงานตามสถานการณ์พร้อมตัวอย่าง
10. การออกแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ของฝ่าย HR (พร้อมตัวอย่าง)
 • รายงานเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
 • รายงานเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • รายงานเกี่ยวกับสถิติการมาทำงานของพนักงาน
 • รายงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • รายงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • รายงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • รายงานเปรียบเทียบเกี่ยวกับต้นทุนของพนักงาน
 • รายงานเกี่ยวกับศักยภาพของพนักงานที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจ
 • รายงานเกี่ยวกับการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
 • Workshop 5 : การออกแบบรายงานแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่าง
11. รูปแบบการนําเสนอรายงานให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้ใช้รายงาน
12. คําถาม – คําตอบ
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba