เจาะประเด็นสำคัญการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอมและเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายของกิจการ**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/1171

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะประเด็นสำคัญการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอมและเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายของกิจการ พร้อมแนวทางป้องกันที่ไม่ควรพลาด

 • รู้ไว้ไม่ติดคุก!! อย่างไร “มีเจตนา” หรือ “ไม่มีเจตนา” ใช้ใบกำกับภาษีปลอม โทษจำคุก 7 ปี
 • โทษจำคุก 7-20 ปีใครที่จะเป็นผู้ต้องรับโทษ
 • รู้จัก รู้เท่าทัน รู้ระวัง รู้ป้องกัน ใบกำกับภาษีปลอม และเอกสารหลักฐานในการลงรายจ่ายเท็จ
 • 6 ลักษณะใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีปลอมที่กิจการต้องรู้!!!
 • ใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้และเอกสารหลักฐานในการลงรายจ่ายที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์

หัวข้อสัมมนา

1. อย่างไรเรียกว่าใบกำกับภาษีปลอมและเอกสารหลักฐานการลงรายจ่ายเท็จ
 • ใบกำกับภาษีปลอมในความหมายของสรรพากรที่นักบัญชีและกิจการไม่ควรพลาด
 • ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ออกโดยไม่มีสาเหตุ
2. 6 ลักษณะของใบกำกับภาษี/ ใบกำกับภาษีปลอมที่กิจการต้องรู้!!!
 • ปลอมทั้งฉบับ
 • ปลอมแปลงบางส่วน
 • ผู้ออกใบกำกับภาษีเข้าสู่ระบบ VATแต่ไม่ได้ขายหรือให้บริการ
 • ผู้ออกใบกำกับภาษีไม่ได้เข้าสู่ระบบ VATแต่ขายหรือให้บริการสินค้านั้น ๆ
 • คนขายออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ติดต่อซื้อสินค้าจากลูกค้า
 • ผู้ขาย ผู้ออกไม่มีตัวตน
3. จุดสังเกตหรือข้อพิจารณาใบกำกับภาษีที่ได้รับเป็นใบกำกับภาษีปลอม ใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออกหรือไม่
 • นักบัญชีจะทราบได้อย่างไรว่าใบกำกับภาษีที่ได้รับเป็นใบกำกับภาษีปลอม
 • ปัจจัยหรือแนวโน้มที่บ่งชี้ถึงใบกำกับภาษีที่ได้รับใบกำกับภาษีที่นำไปใช้เป็นใบกำกับภาษีปลอม
 • ประเภทกิจการหรือลักษณะกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้ใบกำกับภาษีปลอม
 • ประเภทสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง
 • การซื้อสินค้าจากสถานที่ที่ไม่น่าเชื่อถือ
 • ใบกำกับภาษีที่ไม่มีคำว่า “เล่มที่” ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นใบกำกับภาษีปลอมหรือไม่
4. ผู้ประกอบการ ผู้ทำบัญชีจะตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอมเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายของกิจการได้อย่างไร
 • จะหาข้อเท็จจริงว่าปลอมได้จากไหน
 • การสอบยันผู้ออกใบกำกับภาษีทำได้หรือไม่
 • การพิสูจน์ใบกำกับภาษีปลอมหรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก
5.เมื่อเจอใบกำกับกำภาษีปลอมหรือใบกำกับภาษีใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ เอกสารหลักฐานการลงรายจ่ายที่ออกโดยไม่ชอบจะต้องดำเนินการอย่างไรจะแก้ไขอย่างไร
 • ได้รับใบกำกับภาษีมาแต่มาทราบภายหลังว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม และไม่สามารถติดต่อผู้ออกใบกำกับภาษีได้ หรือผู้ออกใบกำกับภาษีไม่ออกใหม่ให้จะทำอย่างไร
6. โทษและความรับผิดกรณีการออกใบกำกับภาษีปลอมหรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออก
 • โทษทางทางแพ่ง
 • โทษทางอาญา
 • ชำระโทษทางเแพ่งหมด โทษทางอาญาจะระงับหรือไม่
 • ฐานความผิดในด้านผู้ออกและผู้รับใบกำกับภาษีปลอมหรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออกต่างกันหรือไม่อย่างไร
7. แนวทางในการพิจารณาความผิดในการใช้ใบกำกับภาษีปลอมและการปลอมแปลงเอกสารของสรรพากร

8. ประเด็นปัญหาการออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอม,เอกสารหลักฐานการลงรายจ่ายที่ไม่ถูกต้อง, ไม่ครบถ้วน
 • การนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้ในการเครดิตภาษี
  • หากผู้รับใบกำกับภาษีปลอมไม่ทราบว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม และไม่มีเจตนาที่จะนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้ในการเครดิตภาษีจะมีแนวทางชี้แจงต่อกรมสรรพากรอย่างไร
  • นำใบกำกับภาษีปลอมบางส่วนมาใช้ในการคำนวณภาษี
 • ใบกำกับภาษีปลอม หรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออกสามารถนำมาเป็นหลักฐานในการลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • กรณีนำใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ที่ออกโดยไม่มีสาเหตุตามที่สรรพากรกำหนดมาใช้
9. สรรพากรมีแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอมของกิจการอย่างไร
 • การประเมินความเสี่ยงการใช้ใบกำกับภาษีปลอมในกิจการของสรรพากร
 • การตรวจดูใบกำกับภาษีที่เป็นข้อสังเกต
 • แนวทางแก้ไขเมื่อสรรพากรตรวจพบใบกำกับภาษีปลอม
  • สรรพากรมีแนวทางอนุโลมหรือไม่หากพบใบกำกับภาษีปลอมที่มาใช้ในกิจการเพียงเล็กน้อยหรือสามารถพิสูจน์ตัวผู้ออกใบกำกับภาษีได้
 • กรมสรรพากรมีแนวทางพิจารณาอย่างไรหรือไม่ว่า“มีเจตนา” หรือ “ไม่มีเจตนา”ใช้ใบกำกับภาษีปลอม
10. อย่างไรศาลถึงจะถือเป็นใบกำกับภาษีปลอม

11. เอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายของกิจการที่นักบัญชีต้องระวัง
 • เอกสารหลักฐานในการลงรายจ่ายเท็จในความหมายของสรรพากรมีลักษณะอย่างไร
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ(การบันทึกรับสินค้า)
  • ใบส่งของ
  • บิลเงินสด, บิลค่าน้ำมัน, บิลค่าทางด่วน,บิลค่าโทรศัพท์
  • ค่าที่พักของเซลล์ หรือพนักงานของบริษัทที่ออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
  • เอกสารหลักฐานในการลงรายจ่ายออกไม่ถูกต้องออกไม่ครบถ้วนหรือเป็นเอกสารหลักฐานเท็จหรือไม่
12. การวางเพื่อป้องกันใบกำกับภาษีปลอมและเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายอื่นของกิจการ

13. โทษจำคุก 7-20 ปี ใครที่จะเป็นผู้ต้องรับโทษ

14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยายบรรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Promotion เข้าอบรมเดือนธันวาคม 2562


1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ "หนังสือภาษีมูลค่าเพิ่ม" ฟรี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba