ปัญหาสำคัญทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ยุคดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2148

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาสำคัญทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ยุคดิจิทัล


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. การเปลี่ยนแปลงด้านบัญชี-การเงินที่กระทบต่อธุรกิจ BOI ในยุคดิจิทัล

2. การปรับตัวในการจัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับ BOI ในยุคดิจิทัล

3. สิ่งที่นักบัญชีควรทราบก่อนการวางแผนจัดระบบบัญชีของกิจการ BOI ในยุคดิจิทัล

4. การขนส่ง การขายที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลมีผลกระทบต่อธุรกิจ BOI อย่างไร

5. การวางระบบบัญชีในยุคดิจิทัลให้สอดคล้องกับกิจการ BOI

6. ปัญหาการรับรู้รายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับกฎหมายภาษีอากรของธุรกิจ BOI

7. จะใช้สิทธิ BOI อย่างคุ้มค้าได้อย่างไร

8. วิธีปฏิบัติทางด้านบัญชีการใช้สิทธิประโยชน์ทาง BOI

9. รอบระยะเวลาบัญชีของบัญชีการเงินกับบัญชี BOI แต่มีรายได้ NON BOIที่เกิดขึ้นก่อน ทรัพย์สิน สินค้าบริการ
ที่มีหรือใช้ก่อนได้ BOI จะปฏิบัติอย่างไรในการใช้สิทธิ BOI

10. วิธีการนับจำนวนปีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตั้งแต่เริ่มมีรายได้ ต้องนับอย่างไร

11. การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาทางบัญชี ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและวิธีปฏิบัติ

12. การใช้สิทธิประโยชน์ทาง BOI เกิน กับประเด็นปัญหาที่ตามมากับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

13. เทคนิคการชี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานกรณีใช้สิทธิประโยชน์ทาง BOI เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ

14. ประเด็นปัญหาด้านบัญชีการใช้สิทธิประโยชน์ทาง BOI

15. การตรวจสอบรายการยกเว้น ที่เกี่ยวข้อง/ภาษีและสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับกิจการ BOIและ
NON BOI

16. ช่วงรอยต่อที่มีการใช้สิทธิยกเว้นภาษีกับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ่งที่นักบัญชีต้องระวังอย่างมาก

17. แนวปฏิบัติหลังการได้รับสิทธิประโยชน์ทาง BOI ที่นักบัญชีต้องไม่พลาด

18. ประเด็นสำคัญรายได้และค่าใช้จ่ายของที่เกี่ยวข้องกับ BOI

19. รายได้และการวางแผนภาษีรายได้และหลักเกณฑ์เงื่อนไข

20. การเฉลี่ยรายได้และรายจ่ายของ BOI และ NON BOI

21. เทคนิคการแยกรายได้และรายจ่ายระหว่างบัตรส่งเสริมให้ชัดเจน
- รายได้ที่ต้องเสียภาษี (NON BOI)
- รายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี (BOI)
- รายได้จากการส่งออกที่เกี่ยวข้อง
- รายได้ที่ได้รับการยกเว้นกึ่งหนึ่ง
- รายได้จากการขายสินค้า วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
- รายได้จากเศษซากและส่วนสูญเสีย
- กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
- กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
- รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวข้อง

22. การวางระบบเอกสารรายจ่ายทางบัญชีของธุรกิจ BOI เพื่อการบันทึกบัญชีและไม่มีปัญหาทางภาษี

23. เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 2 เท่า มีหลักเกณฑ์ใดบ้าง

24. การยกเว้น VAT จากการนำเข้าสินค้า บริการของกิจการ BOIพร้อมหลักเกณฑ์สำคัญที่พลาดไม่ได้

25. การใช้ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี ของ BOI และ NON BOI

26. หลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินงานก่อนการใช้สิทธิประโยชน์ทาง BOI อะไรใช้ได้ อะไรใช้ไม่ได้

27. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินยืมกรรมการ เงินยืมพนักงานเงินยืมบริษัทในเครือและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ BOI

28. การวางแผนภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ใช้ได้ทั้ง BOI และ NON BOI

29. การจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ต้องทำอย่างไรให้กิจการได้ประโยชน์สูงสุด

30. การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เช่น เครื่องจักร Computer, อาคารโรงงาน รถยนต์นั่ง ที่ได้ BOI และกิจการที่มี
ทั้ง BOIและ NON BOI

31. ข้อควรระวังในการจัดทำบัญชีสิทธิประโยชน์ส่งเสริมไม่ถูกต้องและการคำนวณภาษีเงินได้เมื่อสิ้นรอบระยะเวลา
ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

32. ปัญหาข้อผิดพลาดจากการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50ของกิจการ BOI

33. การจัดทำบัญชีและการเสียภาษีของธุรกิจ BOI ที่มีทั้งบัตรเดียวและหลายบัตร

34. กรณีศึกษาข้อพิพาทเกี่ยวกับการคำนวณผลขาดทุนประจำปีสำหรับกิจการ BOI

35. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba