เทคนิคการจัดทำงบการเงินพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาและการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing

รหัสหลักสูตร : 23/4042

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.Update มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน

2.ข้อผิดพลาดในงบการเงินที่กระทบต่อการจัดทำบัญชี

3.ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายทางบัญชีมักพบความผิดพลาดในงบการเงิน

4. เทคนิคการจัดทำงบการเงิน และจุดสังเกตที่มักพบข้อผิดพลาดในงบการเงิน

- จุดตรวจสอบในงบแสดงฐานะทางการเงิน

- จุดตรวจสอบในงบกระแสเงินสด

- จุดตรวจสอบในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- จุดตรวจสอบในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

- จุดตรวจสอบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การนำส่งงบการเงินล่าสุด

6. การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing Update เวอร์ชั่นใหม่ใหม่ล่าสุด V2.0และการนำส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากร

7. ความแตกต่างของการใช้งานโปรแกรม DBD e-filing Version 1.0 และ Version 2.0

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02 2764995-9
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba