หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax)

รหัสหลักสูตร : 21/1131

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax)

 • Update นโยบายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า หรือให้บริการ online
 • การออกและรับใบกำกับภาษีแบบกระดาษ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
 • การตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
 • การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

หัวข้อสัมมนา

1. Update หลักเกณฑ์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ
 • การคิดมูลค่าของฐานภาษีจากการขายสินค้าและให้บริการ
 • การคิดมูลค่าของฐานภาษีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
 • การให้ค่าลดหย่อน ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าตอบแทน ให้ส่วนลด
4. หลักเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ความหมายของสถานประกอบการ และสถานประกอบการชั่วคราวเมื่อใดที่ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนแต่มีหน้าที่ต้องเสีย VAT
 • การเปิดสาขาต้องจดทะเบียนหรือไม่
 • การเปลี่ยนชื่อ การเพิ่มเติมและย้ายสถานที่ประกอบการ เลิกกิจการ ต้องแจ้งภายในกี่วัน
 • การฝากสินค้าไว้ที่ลูกค้าต้องจดเป็นสถานประกอบการด้วยหรือไม่
 • การขอออกจากระบบ VAT ทำได้หรือไม่ และต้องมีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอย่างไร
5. ที่มาของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม : อัตรา 10%, 7% และ 0%
 • กรณีกฎหมายประกาศใช้อัตรา 6.3% และ 9% หมายความว่าอย่างไร
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. อัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ การลงรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
8. จุดแห่งความรับผิด (Tax Point) และฐานภาษีในการเสีย VAT

 • การขายสินค้า การให้บริการ
 • การนำเข้า-ส่งออกสินค้าและบริการ
 • การขายสินค้าให้กิจการ BOI หรือ เขตปลอดอากร
9. การจัดทำใบกำกับภาษีในประเภทต่างๆ ใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ เอกสารออกเป็นชุด ใบแทนใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 • การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และคำว่า “สำนักงานใหญ่ หรือสาขาที่...” มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • การลงวันที่ในใบกำกับภาษีแตกต่างกันอย่างไร
  • เงินสด
  • เช็ค
  • โอนเงินผ่านธนาคาร
  • การหักกลบลบหนี้
 • การแก้ไขและการยกเลิกใบกำกับภาษีจะต้องให้เหตุผลในการออกด้วยหรือไม่
 • อย่างไรถือเป็นใบกำกับภาษีปลอม
 • ในกรณีได้ออกใบกำกับภาษีในช่วง 10% ภายหลังจะออกใบลดหนี้ในช่วง VAT 7% จะใช้ VAT อัตราเปอร์เซนต์ใด
 • การออกใบกำกับภาษีกรณีย้ายสถานประกอบการ จะต้องใช้ที่อยู่ใดในการออกใบกำกับภาษี และพิจารณาวันที่แจ้งย้ายอย่างไร
10. กรณีลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี ผู้ขายจะปฏิบัติอย่างไร และสรรพากรจะสอบย้อนผู้ซื้อหรือไม่
11. ภาษีซื้อต้องห้ามและการเฉลี่ยภาษีซื้อ

 • ภาษีซื้อต้องห้ามตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรอง
 • ภาษีซื้อค่าน้ำมันรถของบริษัท และค่าน้ำมันรถเช่า ขอคืนได้หรือไม่
 • ภาษีซื้อค่า พ.ร.บ.รถ, ค่าซ่อมรถ จะขอคืนได้หรือไม่
 • ภาษีซื้อที่ใช้ในกิจการ VAT และ NON VAT
 • ทำไมต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ
 • วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
 • กรณีที่เฉลี่ยภาษีซื้อผิดจะมีผลอย่างไร และจะยื่นแบบปรับปรุงได้หรือไม่
12. การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • การจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร
 • เมื่อมีการออก/รับใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ จะลงรายงานอย่างไร
 • ธุรกิจให้บริการต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
 • ขายสินค้าแต่ไม่มีคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้าต้อง ทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
13. การยื่นแบบและชำระภาษี
 • วิธีการยื่นแบบ และการยื่นเพิ่มเติม
 • กรณีขออนุมัติยื่นรวมจะนำภาษีซื้อของสาขากับสำนักงานใหญ่มารวมกันได้หรือไม่
14. การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องและไม่ถูกตรวจสอบ
 • สำนักงานใหญ่จะใช้เครดิตของสาขาได้หรือไม่
 • การขอคืนภาษีของกิจการ BOI
 • กิจการที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ
15. กรณีที่ต้องเสียเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม และการขอลดหรืองดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม
16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Promotion เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!! 500 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba