(59 ประเด็น) ประเด็นทางภาษีสรรพากรสำหรับแพทย์ โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล สถานเสริมความงาม พร้อมการวางแผนภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/1661

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นทางภาษีสรรพากรสำหรับแพทย์ โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล สถานเสริมความงาม พร้อมการวางแผนภาษี (59 ประเด็น)

 • ด่วนที่สุด!!! สรรพากรเริ่มตรวจสอบสัญญาระหว่างแพทย์, คลินิก, โรงพยาบาล
 • Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่แพทย์และโรงพยาบาลต้องระวัง
 • ความแตกต่างระหว่างเงินได้ ตามมาตรา 40(1) (2) (6) และ (8)
 • สถานเสริมความงามเป็นสถานพยาบาลหรือไม่

หัวข้อสัมมนา

 1. Update กฎหมายภาษีที่เกี่ยวกับแพทย์และโรงพยาบาล
  • อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • การหักค่าใช้จ่าย, การหักค่าลดหย่อนตามหลักเกณฑ์ใหม่
  • อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • การตรวจสอบภาษีของสรรพากร
 2. ภาระภาษีทั้งระบบของแพทย์ , โรงพยาบาล
  • ความสัมพันธ์ของแพทย์และโรงพยาบาลกับภาระภาษีที่ต้องระวัง
  • การวางแผนการทําสัญญาระหว่างแพทย์ กับโรงพยาบาล
 3. การจัดเก็บภาษีของสรรพากรเกี่ยวกับเงินได้ของแพทย์และความแตกต่างของแต่ละประเภทเงินได้
  • การจ้างแรงงาน มาตรา 40(1)
  • เงินได้จากการรับทํางานให้ มาตรา 40(2)
  • เงินได้จากวิชาชีพอิสระมาตรา 40(6),
  • เงินได้จากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล มาตรา 40(8)
 4. ภาระภาษีสําหรับเงินได้ที่แพทย์ได้รับ
  • ทํางานได้รับเงินเดือน, ค่าจ้าง เป็นรายเดือน
  • เข้าไปตรวจรักษาให้ตามบริษัท ตามกําหนดวัน เวลาที่บริษัทกําหนด หรือไปตรวจตามบ้านกรณีฉุกเฉิน
  • มีรายได้จากการไปตรวจรักษานอกเวลากับสถานพยาบาลต่างๆ
  • เงินค่าล่วงเวลาจากการเข้าเวร หรือค่าตอบแทนพิเศษในการรักษาผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลจ่ายเพิ่มให้
  • เปิดคลินิกส่วนตัว ทั้งทําในนามของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ภาระภาษีต่างกันหรือไม่
  • เปิดคลินิกในสถานพยาบาล หรือโรงยาบาลที่ตนเองทํางานโดยมีสัญญาหรือข้อตกลงกันทั้งกรณีเช่าสถานที่และแบ่งรายได้จากการรักษา
  • กรณีเช่าสถานที่เปิดคลินิก แต่ให้โรงพยาบาลเป็นผู้เก็บค่ารักษาพยาบาลเองและแบ่งรายได้กันระหว่างแพทย์กับโรงพยาบาล
  • คลินิก, สถานเสริมความงาม กับปัญหาภาษีในการจ่ายเงินให้แพทย์
  • มีรายได้จากการนําคนไข้เข้ามารักษาในโรงพยาบาลที่แพทย์ทํางานอยู่ประจํา และไม่ประจํา
  • แพทย์ไปเปิดสถานพยาบาล มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 5. การวางแผนภาษีเงินได้ของแพทย์
  • ข้อดีข้อเสียเมื่อเลือกรูปแบบธุรกิจบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
 6. แพทย์และสถานพยาบาลต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • กรณีหลงผิดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
 7. ถ้าสถานพยาบาลมีรายได้อื่น มีภาระภาษีอะไรบ้าง
  • ใช้บ้านของแพทย์เป็นสถานประกอบการ
  • การเลือกรูปแบบองค์กรเพื่อการวางแผนภาษี
  • การขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทําอย่างไร
  • ให้โรงพยาบาลอื่นยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • รับจัดสัมมนา
  • การตั้งบู๊ทขายสินค้า
  • การให้ใช้ห้องประชุม / สปา / ดีท็อกซ์
  • Food Center, ร้านอาหาร
  • บริการนวดแผนไทย
  • ให้เช่าสถานที่เพื่อเปิดเป็นร้านค้า
 8. ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลของสถานพยาบาลโรงพยาบาล และการวางแผนภาษี
  • การรับรู้รายได้ของโรงพยาบาล
  • การรับรู้รายได้คลินิกพิเศษ
  • สถานเสริมความงามถือเป็นสถานพยาบาลหรือไม่
  • การนําธุรกิจโรงพยาบาลไปขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
  • การบันทึกทรัพย์สินของโรงพยาบาล (อุปกรณ์การแพทย์จะคิดค่าเสื่อมหรือลงเป็นรายจ่ายทั้งจํานวน)
  • การมี Contract ระหว่างโรงพยาบาลในการส่งผู้ป่วย,การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์, ห้องพักของคนไข้ มีภาระภาษีอย่างไร
 9. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงพยาบาล
  • กรณีบริษัทจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงานต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย สถานพยาบาลหรือไม่
  • รายได้จากการรักษาพยาบาล
  • กรณีบริษัทจ่ายค่ายาให้โรงพยาบาลต้องหักภาษีหรือไม่ (ฟรีค่าตรวจ คิดแต่ค่ายา)
 10. ประเด็นร้อนที่แพทย์และโรงพยาบาลมักถูกสรรพากรประเมิน
 11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
Promotion เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!! 500 บาท
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba