การคำนวณผลประโยชน์พนักงานใหม่จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด

รหัสหลักสูตร : 21/2181

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงานและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ PAEs และกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน

2. ประเภทของผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

2.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น – แนวคิดและตัวอย่างของผลประโยชน์ระยะสั้น รวมถึงการนำเสนอและเปิดเผยข้อมูล

2.2  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-โครงการสมทบเงิน

2.3 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

2.4 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-ความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

2.5 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-โครงการของกลุ่มนายจ้างโครงการรวมกลุ่มบริหาร

2.6 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-โครงการระดับภาครัฐ

2.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-ผลประโยชน์ที่มีการประกัน

3. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

3.1 โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

3.2 สินทรัพย์สุทธิของโครงการตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

4. หลักการคำนวณภาระผูกพันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์  พร้อมตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์

5. การคำนวณดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สิน(สินทรัพย์) โครงการ

6.  วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์สุทธิทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

7.  การบันทึกบัญชีสำหรับต้นทุนบริการในอดีตและผลกำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์

8. วิธีปฏิบัติการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ

9. การเปรียบเทียบส่วนเกินของโครงการผลประโยชน์กับเพดานสินทรัพย์

10. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและสินทรัพย์โครงการ

11. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

11.1 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าพร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

11.2 การนำเสนอรายการและการเปิดเผยข้อมูล

12. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

12.1 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าพร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

12.2 การนำเสนอรายการและการเปิดเผยข้อมูล

13. วิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19  ฉบับปรับปรุงปี 2562

14. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานขององค์กรต่าง ๆและความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการประกาศใช้ในปัจจุบัน

15. ผลกระทบกับการรับรู้รายการผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

16. วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน สำหรับธุรกิจที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) และผลกระทบกับการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

17. ข้อคิดอื่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

18. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba