ปัญหาการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

รหัสหลักสูตร : 21/2319

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ความหมายและความสำคัญของการจัดทำบัญชีภาษีอากร

2. สิ่งที่นักบัญชีควรทราบ และจะต้องระมัดระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.1 กฎหมาย มาตรฐาน และการวางระบบบัญชีที่สำคัญ

- สมุดบัญชี เอกสารทางบัญชีและการเก็บรักษาสมุดบัญชีของ BOI และ NON BOI

- มาตรฐานการบัญชี

2.2 ปัญหาในการรับรู้รายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับกฎหมายภาษีอากร

2.3 สิ่งที่นักบัญชีจะต้องระมัดระวังในการเสียภาษีอากร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.4 การปรับรอบระยะเวลาบัญชีของบัญชีการเงินกับบัญชี BOI

3. เงื่อนไขสำคัญและข้อควรระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ

3.1 รายได้

- รายได้ที่ต้องเสียภาษี NON-BOI

- รายได้จากการขายสินค้า วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์พลอยได้

- รายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี BOI

- รายได้จากเศษซากและส่วนสูญเสีย

- รายได้ที่ได้รับการยกเว้นกึ่งหนึ่ง และยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

- กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพยสิน

- รายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้ แต่กฎหมายภาษีอากรถือเป็นรายได้

- กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

- รายได้ดอกเบี้ยรับ ฯลฯ

3.2 รายจ่าย

- เงื่อนไขสิทธิประโยชน์จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

- รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ม.65 ทวิ และ 65 ตรี

- เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 2 เท่า

- ภาษีซื้อต้องห้าม, รายจ่ายในการขายและบริหาร, ค่ารับรอง

- รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุนและรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้

- ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปีของ BOI และ NON BOI

- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินยืมกรรมการ เงินยืมพนักงาน เงินยืมบริษัทในเครือ

4. หลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์

- การจำหน่ายสินทรัพย์ BOI

- การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพยสิน เชน เครื่องจักร, Computer, อาคารโรงงาน

- ทรัพย์สินสูญหาย/ชำรุดใช้การไม่ได้

- การคำนวณราคาสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

5. หลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ

- ราคาทุน และราคาตลาดของสินค้า

- การตีราคาสินค้าคงเหลือ สินค้าขาด หรือเกินจากสต๊อก

- การทำลายสินค้าและวัตถุดิบตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร และ BOI

6. ถาม - ตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีภาษีอากร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba