สัญญาเช่า TFRS 16 พร้อมแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี (หลักสูตรใหม่ปี 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2142

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สัญญาเช่า TFRS 16 พร้อมแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปหลักการของ TFRS 16 – Leases ที่มีผลบังคับใช้และความแตกต่างจาก TAS 17 ฉบับปัจจุบัน

2. ขอบเขตและคำนิยามที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

3. การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในงบการเงินของด้านผู้เช่า
- การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสัญญาเช่า
- การพิจารณาอัตราคิดลด
- ตัวอย่างการบันทึกบัญชีสัญญาเช่า
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกของสัญญาเช่า
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
- ข้อยกเว้นในการรับรู้เริ่มแรกของสัญญาเช่า
- การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในงบการเงินของด้านผู้ให้เช่า
- การจัดจำแนกสัญญาเช่าทางด้านผู้ให้เช่า
- การรับรู้รายการเริ่มแรกของสัญญาเช่า
- ตัวอย่างการบันทึกบัญชีสัญญาเช่า
- การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

5. ผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีผลต่องบการเงินตาม TFRS 16 จะมีผลบังคับใช้เพื่อมีงบการเงิน
เปรียบเทียบ

6. การบันทึกบัญชีการขายและเช่ากลับคืน (Sale - Leaseback) ทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

7. ตัวอย่างการบันทึกรายการสัญญาเช่า ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TFRS 16 – Leases

9. ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการนำ TFRS 16 มาใช้

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba