การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Inventory and Warehouse Management)

รหัสหลักสูตร : 21/3361

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดการคลังสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
(Inventory and Warehouse Management)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

ทำความเข้าใจ...เกี่ยวกับ ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่างสินค้าคงคลัง (Inventory) กับ คลังสินค้า (Warehouse) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างถูกวิธี (สินค้าขาด สินค้าเกิน สินค้าชำรุด สินค้าหาย สินค้าเสื่อมสภาพ ยอดคงเหลือฯลฯ )


วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง ระหว่างสินค้าคงคลัง (Inventory) กับ คลังสินค้า (Warehouse)เพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างถูกวิธี (Inventory Management)

  - การบริหารสินค้าคงคลังมีการทำงานอย่างไร
  - การวิเคราะห์สินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC
  - การวิเคราะห์ค้าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง
  - ระบบการเติมเต็มสินค้า
  - การหาจุดสั่งซื้อและการหาปริมาณสินค้าสำรอง

2. การบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management)

  - ปัญหาการจัดการคลังสินคค้า
  - แนวคิดการบริหารคลังสินค้ายุคใหม่
  - กระบวนการจัดการคลังสินค้า
กำหนดการอบรม


วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,900 + 273 = 4,173 บาท

บุคคลทั่วไป
4,600 + 322 = 4,922 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba