เทคนิคการเขียนรายงานผลประกอบการรายเดือน รายไตรมาส เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจและนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ Monthly and Quarterly Reports (หลักสูตรใหม่ปี 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2229

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการเขียนรายงานผลประกอบการรายเดือน รายไตรมาส
เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจและนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
Monthly and Quarterly Reports


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม. อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม. อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนจุดเด่นผลประกอบการ รายเดือนและรายไตรมาส เพื่อนำเสนอ
ให้กับผู้ใช้งบการเงินให้น่าสนใจ

2. แนวทางปฏิบัติฝ่ายบัญชีและการเงินในการจัดทำรายงานผลประกอบการทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนของกิจการ
เป็นรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อให้ทันเหตุการณ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้ใช้งบ
การเงินให้น่าสนใจ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ

3. เทคนิคการนำเสนอรายไตรมาส ในแต่ละสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน วิธีการและเทคนิคการสื่อสารที่จะ
นำเสนอให้กับผู้ใช้งบการเงินให้เข้าใจ

4. เทคนิคการนำเสนอรายเดือน ทักษะที่จำเป็น ในการสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจ
มีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจอย่างทันท่วงที

5. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

6. การนำเสนอนโยบายและภาพรวมของอุตสาหกรรมในการดำเนินงานธุรกิจ

7. การสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญในการดำเนินงานธุรกิจ

8. การเขียนบทวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละเดือน และไตรมาส
- ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk)
- ความเสี่ยงด้านตลาด  (Market Risk)
- ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

9. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการดำเนินงานของธุรกิจหลักอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

10. การวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อหาสาเหตุในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน
และไตรมาส

- การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)
- การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)

11. การนำเสนออัตราส่วนการเงินที่สำคัญในแต่ละช่วงระยะเวลาของผลประกอบการเพื่อใช้ในการอ้างอิง
- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
- อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
- อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

12. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอประกอบข้อมูลในการสรุปการดำเนินงาน
- แผนภูมิเปรียบเทียบก่อนและหลัง
- แผนภูมินํ้าตก (waterfall Chart)
- แผนภูมิพีระมิด (Pyramid Chart)
- แผนภูมิเส้น (Line Chart)
- แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)

13. วิธีการวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงานในเดือน และไตมาสของผลประกอบการ
- เทคนิคการวิเคราะห์ด้านรายได้หลัก และรายได้อื่น
- เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจธุรกิจ
- เทคนิคการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- เทคนิคการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- เทคนิคการวิเคราะห์กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- เทคนิคการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

14. แนวทางในการวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงินในแต่ละช่วงระยะเวลาของผลประกอบการ
- เทคนิคการวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์หมุนเวียน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- เทคนิคการวิเคราะห์หนี้สินหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน
- เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น
- การนำเสนอความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
- สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

15. การนำเสนอรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายเดือน และรายไตรมาส

16. กลยุทธ์การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอ
ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ

17. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
- วิธีการอธิบายสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
- การนำเสนอปัจจัยด้านลบหรือด้านบวก
- การนำเสนอแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- การใช้งานของสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

18. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
รอ รอ รอ 0 0 รอ

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba