แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีด้านหนี้สิน ลูกหนี้ ผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/FB2179

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรแนวปฏิบัติและวิธีการจัดทำบัญชีด้านหนี้สิน ลูกหนี้
ผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์งบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้


วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทําบัญชีที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
- กิจการที่ขาดสภาพคล่อง ทําให้เกิดการผ่อนผันหนี้หรือเจรจาหนี้รวมถึงการก่อหนี้บัญชีต้องเตรียม
ความพร้อมรับมือ อย่างไร
- การจัดประเภทรายการหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สัญญาเช่าเมื่อมีการลดค่าเช่าดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่า
ที่ลดลง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า และการผ่อนปรนบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
2. แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทําบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
- เทคนิคการบริหารหนี้และการติดตามลูกหนี้ในช่วงสภาวะไม่ปกติ
- ปัญหาด้านลูกหนี้ผ่อนชําระ หรือให้บริการไม่เป็นไปตามที่ต้องลงในภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้
- การวิเคราะห์ลูกค้าในการชําระหนี้ในภาวะที่ไม่ปกติ
- การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้กรณีการให้เครดิต
3. แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทําบัญชีที่มีต่อการดําเนินงาน บัญชีจะรับมืออย่างไร
- การประมาณการรายได้ของกิจการทําอย่างไรให้ยอดขายที่สูญเสียไปให้กลับมามีรายได้ใกล้กับที่ได้ประมาณ
การไว้ กับการส่งเสริมการขาย
- ข้อควรระวังการรับรู้รายได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญา
ที่ทํากับลูกค้า ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน
4. แนวปฏิบัติและวิธีการจัดทําบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ต้องระมัดระวัง เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ข้อมูล ในการวิเคราะห์งบการเงิน
เปรียบเทียบ มีผลแตกต่างที่บัญชี ต้องนําเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร
- วิธีการเปิดเผยสาเหตุที่คาดทําให้ผลการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไป โดยอ้างอิงจากสถิติและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
- เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง
5. ประเด็นด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินที่บัญชีต้องทราบ
- การดําเนินงานต่อเนื่องได้แก่ การลดลงอย่างมีนัยสําคัญในด้านรายได้การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
ของกําไรสุทธิ และต้นทุนที่สูงขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน ต้องทําอย่างไร
- การผิดเงื่อนไขของสัญญาที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางการเงิน
- แผนการปรับโครงสร้างและการผิดสัญญาเงินกู้ (รวมถึงผลกระทบต่อการจัดประเภทของหนี้สินเป็นปัจจุบัน
และไม่หมุนเวียน)
- ประเด็นปัญหาด้านกระแสเงินสดกับแนวทางการแก้ไขที่นักบัญชีต้องทราบ - แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชี
กับผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้าง

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
* 0 * 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba