เจาะลึกปัญหาภาษีการจำหน่ายหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และวิธีการออก Notice ตามกฎหมาย

รหัสหลักสูตร : 21/1341

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกปัญหาภาษีการจำหน่ายหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และวิธีการออก Notice ตามกฎหมาย


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• วิธีการตัดหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหนี้
• หลักเกณฑ์การประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ที่สรรพากรยอมรับ

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. การจำหน่ายหนี้สูญตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
• กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ หนี้ที่จะจำหน่ายออกจากบัญชีลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะอย่างไร
• การจำหน่ายหนี้สูญกรณีลูกหนี้ถูกบริษัทฟ้องร้องและศาลตัดสินให้ล้มละลายสามารถตัดจำหน่ายหนี้สูญได้อย่างไร
• กรณีพนักงานบริษัททุจริต บริษัทมิได้แจ้งความดำเนินคดีแต่ได้ตั้งเป็นลูกหนี้ไว้ ภายหลังบริษัทได้ตัดจำหน่าย
ลูกหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้สูญ บริษัทสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
• พนักงานยักยอกเงินจะตัดเป็นหนี้สูญได้หรือไม่
• บริษัทฟ้องลูกหนี้ในมูลหนี้ 1,000,000 บาท แต่คดียังไม่ถึงที่สุด ลุกหนี้ขอประนอมหนี้และขอชำระเพียง
800,000 บาท ส่วนต่างบริษัทสามารถจำหน่ายหนี้สูญได้หรือไม่
• การจำหน่ายหนี้สูญถ้ามีการตกลงยกหนี้ให้โดยผ่านอนุญาโตตุลาการแล้ว จะถือเป็นหนี้สูญได้หรือไม่
• บริษัทมีลูกหนี้ที่เข้าแผนฟื้นฟูกิจการจะสามารถจำหน่าย เป็นหนี้สูญได้หรือไม่
• บริษัทได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้บริษัทลูกหนี้โดยยอมลดหนี้ให้อัตราร้อยละ 20 พร้อมยก
ดอกเบี้ยทั้งหมดให้ บริษัทจะต้องเสียภาษีจากยอดกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่
• กรณีมีลูกหนี้ที่มูลหนี้เกิน 500,000 บาทเมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุด ในรอบระยะเวลาบัญชีใดจะตัดหนี้สูญ
ในรอบระยะเวลาที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดได้เลยหรือไม่
• บริษัทได้หยุดประกอบกิจการเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนและผู้ชำระบัญชีได้ร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่ง
ว่าบริษัทล้มละลายแล้ว และได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้แล้วแต่ยังไม่พอ เจ้าหนี้จะสามารถจำหน่าย
หนี้สูญในส่วนที่เหลือได้อีกหรือไม่
• การตัดบัญชีหนี้สูญของลูกหนี้ต่างประเทศ แตกต่างจากในประเทศหรือไม่ อย่างไร
• วิธีการตัดหนี้สูญของลูกหนี้ต่างประเทศที่มูลหนี้เกิน 500,000 บาทต้องดำเนินการอย่างไร

2. หลักฐานในการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชี

3. การตัดหนี้สูญทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. บริษัทตัดหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ภาษีขายที่นำส่งไปแล้วจะมาหักกับภาษีซื้อในเดือนที่
ตัดหนี้สูญได้ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร

5. บริษัทตัดหนี้สูญทางบัญชีแต่ยังไม่ได้ตัดหนี้สูญทางภาษี เมื่อได้รับชำระภายหลังต้องเสียภาษีอย่างไร

6. การลดหนี้ให้ถือเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีหรือไม่
• เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ ลูกหนี้ต้องถือเป็นเงินได้หรือไม่
• เจ้าหนี้ไม่ยอมมารับเช็ค ลูกหนี้ต้องทำอย่างไร
• ลูกหนี้จะตัดเจ้าหนี้ออกจากบัญชีได้หรือไม่ มีผลอย่างไรทางภาษี
• Promotion ลดต้น ลดดอก ทางภาษีมีผลอย่างไร
• ลดอัตราดอกเบี้ย ลดเงินต้นให้ลูกหนี้ ลูกหนี้ต้องรับรู้รายได้หรือไม่
• ยืดเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มทำได้หรือไม่
• ปลดหนี้ที่ค้างชำระในส่วนของดอกเบี้ยให้ชำระเฉพาะเงินต้น

7.ชำระหนี้เงินต้นก่อนจ่ายดอกเบี้ยทำได้หรือไม่
• การชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินของบริษัทหรือของกรรมการทำได้หรือไม่ อย่างไร

8. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรยอมรับและสิทธิประโยชน์ใน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

• การรับรู้รายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทางภาษีมีหลักการรับรู้รายได้เมื่อใด

9. การแปลงหนี้เป็นทุนทำได้หรือไม่ มีภาระภาษีอย่างไร

10. การตีราคาทรัพย์สินโอนใช้หนี้ มีภาระภาษีอย่างไร

11. การโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้, การโอนหนี้, โอนทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้มีภาระหน้าที่
ในการเสียภาษีเงินได้หรือภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

12. การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ทำได้หรือไม่ มีผลทางภาษีอย่างไร

13. การทำ Due Diligence คืออะไรมีหลักเกณฑ์อย่างไร

14. การเข้าซื้อหุ้นในกิจการลูกหนี้

15. ภาระภาษีจากการซื้อหนี้ ขายหนี้
• การรับรู้รายได้ รายจ่ายในการซื้อ-ขายหนี้
• ขายหนี้ขาดทุนลงรายจ่ายได้หรือไม่
• ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อซื้อหนี้หรือหนี้ถึงกำหนดชำระ
• ภาระในการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นของใคร
• การออกใบกำกับภาษี ใครเป็นผู้ออก, ออกให้ใคร

16. การฟื้นฟูกิจการมีผลอย่างไรในทางภาษีอากร

17. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หมายเหตุ Promotion

เข้าอบรม 2 ท่าน ลด 500 บาท

เข้าอบรม 3 ท่าน ลด 1,000 บาท
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba