การจัดทำงบการเงินรวม การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2137

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำงบการเงินรวม การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์


หัวข้อสัมมนา


1. UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (PACK 5)
2. TFRS 3 การรวมธุรกิจ
3. TFRS 10 งบการเงินรวม
4. TFRS 11 การร่วมการงาน
5. TFRS 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
6. TAS 27 งบการเงินเฉพาะกิจการ
7. TAS 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอำนาจควบคุม
9. การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
10. งบการเงินรวม กรณีกิจการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
11. งบการเงินรวม กรณีกิจการถือหุ้นในบริษัทย่อย
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
12. งบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย กรณีลงทุนในบริษัทร่วมและหรือกิจการร่วมค้าแต่ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อย
13. งบการเงินรวม กรณีบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ
14. งบการเงินรวม กรณีกิจการมีการซื้อขายหุ้นในบริษัทย่อยเป็นระยะ ๆ
15. ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำ งบการเงินรวมตาม (PACK 5)
16. กรณีศึกษาการจัดทำงบการเงินรวมเบื้องต้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่
และฉบับปรับปรุง (PACK 5) พร้อมข้อควรระวัง
17. ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับบริษัท ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
18. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba