Update TAX 2020

รหัสหลักสูตร : 21/1706

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update TAX 2020

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม. อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม. อื่นๆ รอ ชม.

 

• 1 ต.ค. 63 หัก ณ ที่จ่าย 2% หรืออัตราเดิม? ใครเป็นผู้มีสิทธิใช้อัตรา 2% ต่อไป

• เตรียมรับมือผลกระทบทางภาษีจากกฎหมาย e-Service และ e-Business

• มาตรการหักรายจ่ายค่าจ้างสำหรับธุรกิจ SMEs ได้สูงสุด 3 เท่า

• Update มาตรการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19

• สิทธิประโยชน์ค่าใช้จ่าย 1.5 เท่า, 2 เท่า และ 2.5 เท่า

• สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ BOI ในปี 2020

• SSF ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 200,000 บาท

• การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. Update!! มาตราการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19
o การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5%
o ให้สิทธิรายจ่ายดอกเบี้ย 1.5 เท่า สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
o มาตราการสนับสนุน SMEs จ้างงานต่อเนื่อง หักรายจ่ายค่าจ้างได้ 3 เท่า
o เงื่อนไขการซื้อกองทุน SSF ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 2 แสนบาท
o มาตราการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ส่งออกที่ดี ภายใน 15 วัน
o เงื่อนไขการบริจาคผ่านระบบ e-Donation
- บุคคลธรรมดา สามารถนำมาหักลดหย่อนได้
- นิติบุคคล สามารถนำมาหักรายจ่ายได้
- ผู้ประกอบการ VAT บริจาคทรัพย์สิน ได้รับสิทธิยกเว้น VAT

2. Update!! การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรในปี 2020

3. Update!! ความคืบหน้า e-Business ผลกระทบต่อการรับ-จ่ายเงินของธุรกิจ

4. สิทธิประโยชน์ค่าใช้จ่าย 2 เท่า สำหรับการอบรมในประเทศ
o ค่าห้องสัมมนา/ค่าห้องพัก
o ค่าขนส่ง
o ค่ามัคคุเทศน์
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอบรม

5. สิทธิประโยชน์รายจ่าย 1.5 เท่า สำหรับธุรกิจโรงแรม
o ค่าต่อเติม / เปลี่ยนแปลง / ขยายออก ซึ่งทรัพย์สิน
o การปรับปรุงทรัพย์สินให้ดีขึ้น (Built-in)

6. สิทธิประโยชน์รายจ่าย 2.5 เท่าสำหรับธุรกิจที่ลงทุนในเครื่องจักรใหม่
o คำนิยามของคำว่า “เครื่องจักร”
o หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิประโยชน์
o กิจการที่ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้

7. สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นิติบุคคลต้องไม่พลาด
7.1 สิทธิประโยชน์จากการลงทุนเพื่อนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกิจการ
o e-Tax Invoice & Receipt
o e-Withholding Tax
o เครื่องบันทึกการเก็บเงิน POS (Point of Sale)
o ค่าธรรมเนียมเครื่อง EDC
7.2 รายจ่ายของบริษัทที่เกี่ยวกับพนักงานที่ลงได้ 2 เท่า
o ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ
o ค่าใช้จ่ายจากการจ้างงานผู้สูงอายุ
o รายจ่ายจากการจ้างคนพิการ และการบริจาคให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

8. Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ BOI ปี 2020
o ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน, ของเล่น, สิ่งทอ, กระเป๋าหรือรองเท้า
o มาตรการกระตุ้นการลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
o เงื่อนไขการขยายระยะเวลายื่นขอส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
o มาตรการกระตุ้นการลงทุนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม สำหรับธุรกิจ BOI
o กรณีได้รับโบนัสตามประกาศในการให้บริการหรือขายสินค้าครบตามเป้า สามารถใช้อินวอยซ์แทน
ใบกำกับภาษีได้หรือไม่
o มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC
o สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับธุรกิจ SMEs

9. Update!! มาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว
o เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
o หลักเกณฑ์ใหม่ของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
o สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีจากการซื้อขายกองทุนหุ้นรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในปี 2020

10. เตรียมความพร้อม การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันในปี 2020
o เบี้ยประกันสุขภาพ
o เบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
o เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้

11. เมื่อสรรพากรเรียกเก็บข้อมูลการเงิน (e-Payment) จากธนาคาร หลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะส่ง
ข้อมูลให้สรรพากร

o ใคร? เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และต้องส่งข้อมูลให้สรรพากรเมื่อไหร่
o ข้อมูลที่ต้องรายงาน

12. เมื่อธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้สรรพากร จะมีวิธีเตรียมรับมืออย่างไร

13. การจัดเก็บภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

14. สรรพากรเข้มกับการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba