การตรวจสอบความถูกต้องในการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2768

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชี

2.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

- การวิเคราะห์รายการบัญชีลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุหนี้

- การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

- หลักเกณฑ์การตัดจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี

- ปัญหาและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้

3.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

- การจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ

- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ

- การประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

- การปรับปรุงรายการสินค้าคงเหลือ ขาด-เกิน หลังการตรวจนับ

- ปัญหาและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ

4.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

- การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการสินทรัพย์มูลค่าต่ำ (Low Value Asset)

- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าต้นทุนเริ่มแรกของการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- การรับรู้รายการต้นทุนของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

- การประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

- การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ และวันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

- การคิดค่าเสื่อมราคาแยกตามส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญของสินทรัพย์

- การวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์

- วิธีการตีราคาใหม่ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่ตีราคาใหม่ และการบันทึกรายการบัญชี

- แนวปฏิบัติของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่าการเงิน (เช่าซื้อ ลิสซิ่ง)

- วิธีการคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่าการเงิน (เช่าซื้อ ลิสซิ่ง)

- แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

- ปัญหาและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

5.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

- รายการใดถือเป็นรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าต้นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- วิธีการตัดจำหน่ายรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- ข้อควรระวังในการบันทึกรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

6.การปรับปรุงรายการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขข้อผิดพลาด

- การปรับปรุงรายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า

- การปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ที่ส่งผลต่อการปรับงบการเงินย้อนหลัง

7.การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- การจัดทำรายงานทางการเงินของธุรกิจแต่ละประเภท

- การจัดทำรายงานทางการเงินตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

8.ประเด็นความเสี่ยงของรายการในงบการเงินที่นักบัญชีควรระมัดระวัง

- การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สิน สูง-ต่ำ กว่าความเป็นจริง

- การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย สูง-ต่ำ กว่าความเป็นจริง

- ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ที่เป็นรายการระหว่างกันของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

9. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba