แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน)

รหัสหลักสูตร : 21/2762

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ
ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม.อื่น ๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.อื่น ๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

ประเด็นสำคัญการวางระบบบัญชีทรัพย์สิน

1. หัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สิน และการวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ

2. การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัทจะต้อง ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

3. การวัดมูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน

4. การวิเคราะห์ราคาต้นทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง

5. การวัดมูลค่าแรกเริ่มของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

6. การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

7. การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุง ทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร

8. การซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

9. ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ผ่อนชำระจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

10. สัญญาเช่าดำเนินงานมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร

11. ข้อแตกต่างลักษณะของสินค้าและลักษณะของสินทรัพย์ถาวร

12. มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

13. การซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

14. ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไร

15. วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง

16. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็น ทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา

17. หลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน

18. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินถาวรอยู่ในสภาพที่ใช้งาน

19. ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถาวร

20. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

21. ทรัพย์สินชำรุด สูญหาย หรือต้องการทำลายจะต้องปฏิบัติอย่างไร

22. การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

23. การบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้า การขายสินค้าหรือบริการ

24. บัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์

25. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอายุการใช้งานของสินทรัพย์

26. การหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่า จะต้องลงบัญชีอย่างไร

ประเด็นสำคัญในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

27. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการให้งานในการคิดค่าเสื่อมราคา

28. การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน

29. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

30. การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี

31. การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ต้องคิดอย่างไร

32. การคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอตามประมวลรัษฎากร

33. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาร้อยละ 100 และสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในการหักค่าสึกหร และค่าเสื่อมราคา

34. การหักค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรและอุปกรณ์

35. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณี การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

36. วิธีการบันทึกบัญชีกรณีสินค้าขาดหรือเกินจาก Stock

37. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สิน ที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด

38. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนางาน

39. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

40. การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

41. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งาน

42. บริษัทเช่าที่ดินและได้ถมที่ทำเป็นที่จอดรถ จะบันทึกบัญชีอย่างไร

43. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์โดยผ่านที่ประชุม ที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

44. การเดินสายโทรศัพท์ ค่าสายโทรศัพท์ รวมไปถึงการติดตั้ง รายการดังกล่าว ถือเป็นที่ดิน อาคารอุปกรณ์ หรือไม่
ประเด็นปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีสินทรัพย์

45. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องคิดค่าเสื่อมเหมือนที่ดินอาคาร อุปกรณ์หรือไม่

46. ค่าซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงอาคาร ปูกระเบื้อง เดินท่อประปา ถือเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์หรือไม่

47. ค่าติดตั้งแอร์ ค่าย้ายแอร์ ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่

48. การขายสินทรัพย์ถาวรต้องยื่น ภ.พ.30 เพื่อเสีย VAT หรือไม่

49. ค่าเดินสาย LAN ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ใช้บัตรประชาชนเป็นตัวรับเงิน ถือเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ หรือไม่

50. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานในการคิดค่าเสื่อม

51. จุดสำคัญที่สรรพากรจะตรวจสอบใน ภ.ง.ด. 50 จากการใช้สิทธิ์ และการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการ

52. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba